Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves.

Reserves

Saldo begin jaar

Toevoeging

Onttrekking

Saldo einde jaar

Algemene reserve

46.165

1.881

2.291

45.755

Algemene reserve

46.165

1.881

2.291

45.755

Duurzaam ruimtegebruik bedrijventerreinen

412

-

-

412

Derving Nuondividend

1.607

-

402

1.205

Gemeentehuis

5.362

-

177

5.185

Minimafonds

61

-

5

56

Sociaal domein

6.651

-

2.221

4.430

Bovenwijkse voorzieningen

2.113

16

271

1.858

Bestemmingsreserves

16.206

16

3.076

13.146

Totaal reserves

62.371

1.897

5.367

58.901

Het resultaat over het boekjaar 2018 is in overeenstemming met de resultaatbestemming (raadsbesluit d.d. 29-05-2019) verwerkt.

Algemene reserve

De Algemene reserve is bestemd voor het opvangen van onverwachte tegenvallers en voor het financieren van gewenste incidentele zaken. Vanaf 2008 wordt er naar gestreefd alle financiële consequenties van gewenst beleid tijdig op te nemen in het meerjaren beeld waarbij de Algemene reserve primair gezien wordt als buffer en weerstandscapaciteit voor onverwachte situaties en het zich manifesteren van risico’s.

In 2019 is in totaal € 1.881.000 toegevoegd aan de algemene reserve en € 2.291.000 onttrokken. Hiervan kan het volgende overzicht worden gegeven:

Mutaties algemene reserve in 2019 (x € 1)

Stortingen

Onttrekkingen

Resultaatbestemmingen 2018

1.161.870

Resultaatbestemmingen niet bestede middelen 6 projecten

694.208

Resultaatbestemming 2018 afval

198.396

Dekking programmaplan 2019-2022

1.159.423

Vervolg pilot POH/SOH

133.228

Projecten landschapselementen

42.000

Project herstel bomenplan

182.500

Bibliotheekwerk

150.000

Afweging schoollocatie VO Vorden

110.000

Project conversie objecten m3 m2

52.000

Project datasturing

263.480

Project doorontwikkeling P&C

25.000

Totaal mutaties

1.881.078

2.291.027

Bestemmingsreserves

Duurzaam ruimtegebruik bedrijventerreinen
Het project revitaliseren bedrijventerreinen is in 2017 afgerond. De reserve zal worden ingezet in een vervolgproject revitalisering.

Derving Nuondividend
Een deel van de boekwinst op de Nuon-aandelen is afgezonderd in deze bestemmingsreserve en valt in de periode 2010 tot en met 2025 jaarlijks gedeeltelijk en aflopend vrij ten gunste van de exploitatie om het gemis aan dividendbaten op te vangen. In 2019 is € 401.800 vrijgevallen.

Gemeentehuis
Voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van het gemeentehuis is uit de opbrengst van de verkoop van de voormalige gemeentehuizen deze bestemmingsreserve gevormd. Jaarlijks valt een gedeelte vrij ten gunste van de exploitatie (€ 150.000). Daarnaast is tweederde deel van de 'IZA - middelen' in 2010 toegevoegd aan deze bestemmingsreserve voor de dekking van kapitaallasten van de in het gemeentehuis aangebrachte (extra) personeelsvoorzieningen (€ 12.000). In 2017 is de verkoopopbrengst van de werf in Hengelo toegevoegd waarvan ook jaarlijks een deel vrijvalt ten gunste van de exploitatie (€ 15.000).

Minimafonds
De reserve komt voort uit een nalatenschap van Mej. M.J. Becking uit Zelhem. Het vruchtgebruik is bestemd voor ‘armen en behoeftigen’ uit Zelhem. De hoofdsom bedroeg ƒ 20.000 in 1880. Het fonds is in 1997 samengevoegd met de reserve asielzoekers (Raadsbesluit 30 oktober 1997). Beiden zijn bestemd om de minima te ondersteunen. In 2009 is het fonds omgevormd van een voorziening in een bestemmingsreserve. In 2019 is 6 keer over deze reserve beschikt voor in totaal € 4.600.

Sociaal Domein
De overschotten en tekorten binnen het Sociaal domein worden verrekend met deze bestemmingsreserve. De reserve is gevormd uit de overschotten tot en met 2015 (€ 5.100.000), toegevoegd vanuit de algemene reserve, en het resultaat op het Sociaal domein 2016 (resultaatbestemming 2016 € 2.073.325). Het tekort over 2017 en 2018 van respectievelijk € 378.038 en € 1.888.974 is overeenkomstig de resultaatbestemmingen ten laste van deze bestemmingsreserve gebracht. Het tekort over 2019 van € 3.360.194 zal in 2020 ten laste van de reserve worden gebracht. Daarnaast wordt de reserve ingezet voor bevordering van sociale innovatieprojecten binnen het programma Zorg en Ondersteuning. Hiervoor is in totaal € 750.000 beschikbaar. Tot en met 2018 is hierover voor € 549.329 besteed. De kosten voor innovaties in 2019 bedragen € 91.665 en zullen via de resultaatbestemming in 2020 ten laste van de reserve worden gebracht. Hiermee is het project afgesloten.

Het verloop van deze bestemmingsreserve is als volgt weer te geven waarbij de resultaten van de betreffende jaren zijn verwerkt in de jaren waarop zij betrekking hebben. (het resultaat 2019 is hierbij verwerkt in 2019, in de administratie wordt dit pas verwerkt na vaststelling van de jaarrekening en dus in 2020).

Bovenwijkse voorzieningen
Indien een ruimtelijke ontwikkeling ruimtebeslag (zoals bedrijvigheid, verdichting mens of extra verkeersbewegingen) tot gevolg heeft, worden bijdragen gevraagd op basis van de nota Bovenwijkse voorzieningen. Vanaf 2016 worden deze, via de resultaatbestemming, gestort in de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen (overeenkomstig het BBV). Toegevoegd is € 15.930 voor ontvangen bijdragen in 2018 (resultaatbestemming 2018).Uitvoering van bovenwijkse plannen worden hieruit bekostigd. De prioritering van de projecten is in februari 2017 opnieuw door de raad vastgesteld en beperking zich tot: parkeren Bronckhorst, infrastructuur glasvezelkabelnetwerk, dorpsranden / landschap en het vastgoed transitiefonds. In 2018 is € 55.580besteed aan sloopsubsidies. Voor het programma Steengoed Benutten, het realiseren van 13 levensloopbestendige woningen, is € 215.670ingezet.

Saldo na bestemming

Saldo na bestemming

boekjaar

voorgaand boekjaar

- rekeningsaldo

-1.243

-786

De exploitatierekening sluit met een nadelig saldo van € 1.243.000  tegen een geraamd voordelig saldo na wijzigingen van € 216.000. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de inleiding waar een tabel met een totaaloverzicht van baten en lasten wordt gegeven (1.1).