Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

boekjaar

voorgaand boekjaar

- overige schulden

7.489

6.594

Totaal

7.489

6.594

De overige schulden hebben voor € 5.712.000 betrekking op af te dragen belastingen, leveringen en diensten en voor € 1.777.000 op uit te betalen uitkeringen en afrekeningen van zorgkosten. De afwikkeling van de overige schulden heeft een normaal verloop.