Overlopende passiva

Overlopende passiva

boekjaar

voorgaand boekjaar

voorschotbedragen overheidslichamen

- rijk

385

217

- overige Nederlandse overheid

63

18

verplichtingen

- salarissen

2

-

- werk, inkomen en voorzieningen

139

140

- voorlopige afdrachten publiekszaken

-1

-2

- BTW / BCF-posten

54

72

- transitoria; nog te betalen bedragen

1.596

2.008

- transitoria; vooruit ontvangen bedragen

-

11

Totaal overige overlopende passiva

1.791

2.229

Totaal overlopende passiva

2.238

2.464

Verloopoverzicht voorschotbedragen overheidslichamen

Saldo begin boekjaar

Toevoegingen in het boekjaar

Vrijval in het boekjaar

Saldo einde boekjaar

Rijk

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

217

31

186

Ministerie van Volksgezondheid; spuc

184

36

148

Ministerie van Onderwijs; oab

138

87

51

Overige Nederlandse Overheid

Provincie Gelderland; monumentensubsidies

-21

21

Provincie Gelderland / Gemeente Doetinchem

56

32

24

Div. gemeenten; diverse penvoerderschappen

18

18

Totaal

235

378

165

448