Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer, verloopoverzicht

boekjaar

voorgaand boekjaar

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

schuldrestant per 1 januari

16.999

18.126

opgenomen geldleningen

-

-

af: aflossing leningen

1.073

1.127

schuldrestant per 31 december

15.926

16.999

- waarborgsommen

gestort per 1 januari

13

21

vermindering / vermeerdering

-4

-8

gestort per 31 december

9

13

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 

Over de opgenomen leningen is in 2018 gemiddeld 4,6% rente vergoed. In het begrotingsjaar zijn voor € 747.000 aan rentelasten verantwoord. De aflossingsverplichting voor het komende jaar bedraagt € 1.040.000. Van de looptijd van het schuldrestant is het volgende overzicht te geven:

(bedragen x € 1)

looptijd < 5 jaar

941.000

looptijd tussen 5 en 10 jaar  

6.548.000

looptijd langer dan 10 jaar

8.437.000

Totaal

15.926.000