Voorzieningen

Voorzieningen

Saldo begin jaar

Toevoeging

Aanwending

Saldo einde jaar

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

1.722

523

1.071

1.173

Onderhoud sportaccommodaties

801

481

158

1.124

Egalisatievoorzieningen

2.523

1.004

1.229

2.298

Wethouders wachtgeld/pensioen vóór herindeling

1.599

244

93

1.750

Wachtgeld wethouders

713

-

394

318

Pensioen wethouders

2.322

894

35

3.181

A18 bedrijvenpark / DocksNLD

1.273

-

907

367

Risicovoorzieningen

5.907

1.139

1.430

5.616

Re-integratietrajecten

65

18

-

83

Afvalstoffenheffing

239

-

239

-

Riolering

30

1.019

1.049

-

Afkoopsommen onderhoud graven

1.922

374

190

2.106

Reparatie 3e jaar WW

11

11

-

21

Voorziening middelen derden

2.267

1.421

1.477

2.211

Totaal voorzieningen

10.696

3.563

4.136

10.124

Egalisatievoorzieningen 

Voorzieningen onderhoud gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties
Voor het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties zijn voorzieningen ingesteld bedoeld om het onroerende goed in stand te houden op het oorspronkelijke niveau. Alle kosten van onderhoud die in het meerjarig onderhoudsplan staan, worden daaruit gedekt. Dotaties (2019: € 836.000) vinden plaats op basis van het onderhoudsplan. De dotatie is het gemiddelde van wat er voor de planperiode nodig is aan budget en is gebaseerd op de in 2018 opgestelde onderhoudsplanningen. Op basis van deze onderhoudsplanning kon een deel van de voorziening voor gemeentelijke gebouwen vrijvallen (€ 800.000) maar moest aan de onderhoudsvoorziening voor sportaccommodaties € 150.000 extra worden toegevoegd. De werkelijke onderhoudskosten van 2019 zijn ten laste van de voorzieningen gebracht. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (2.2.3.).

Risicovoorzieningen

Voorziening wethouders wachtgeld/pensioen vóór herindeling
Dit betreft de uit te keren pensioenen aan wethouders van de voormalige gemeenten. (Met ingang van 2016 zijn er geen uit te keren wachtgelden meer.) Om de voorziening op peil te houden was in de begroting 2019 een dotatie van € 6.000 geraamd. De werkelijk benodigde dotatie bedraagt bijna € 87.000. Voornaamste oorzaak is de daling van de rekenrente van 1,577% naar 0,290% per 31-12-2019.

Voorziening wachtgeld wethouders
De gemeente heeft op grond van de wet APPA wachtgeldverplichtingen voor (oud-) wethouders. Om de voorziening op peil te houden was in de begroting 2019 een dotatie van € 18.000 geraamd. In werkelijkheid kan de voorziening per 31-12-2019 worden verlaagd met € 227.000. Belangrijkste oorzaken zijn een voordelige afrekening over 2018 en het tussentijds beëindigen van 2 uitkeringen.

Voorziening pensioen wethouders
De gemeente is verantwoordelijk voor de wethouders pensioenen. Jaarlijks doteren we daarom een zodanig bedrag aan deze voorziening dat we aan onze toekomstige verplichtingen kunnen voldoen. Begroot was een dotatie in 2019 van € 97.000. Gezien de totale verplichting per 31-12-2019 is een dotatie van € 894.000 nodig. Belangrijkste oorzaak van de hogere dotatie is de verlaging van de rekenrente van 1,577% vorig jaar naar 0,290% per 31-12-2019. Gevolg is dat er nu een groter kapitaal nodig is om op termijn de pensioenen te kunnen betalen.

Voorziening A18 bedrijvenpark / DocksNLD
De gemeente Doetinchem is grondgebiedgemeente voor het A18 Bedrijvenpark. Dit bedrijvenpark bestaat uit een zuidelijk en een noordelijk deel. De exploitatieopzet is recent (februari 2020) geactualiseerd. Het verwachte resultaat neemt verder toe maar geeft op basis van de huidige kennis, aannames en verwachtingen nog steeds een negatief resultaat. Het aandeel van onze gemeente in het verwachte nadelige exploitatiesaldo, wat zijn oorsprong vindt in de Samenwerkingsovereenkomst bedrijventerreinen West Achterhoek (SOK), bedraagt 20%. In 2019 kon op basis van de verwachtingen een aanzienlijk deel van de gevormde voorziening vrijvallen (€ 907.000).

Voorziening middelen derden

Voorziening re-integratietrajecten
Via de salarisadministratie wordt een premie voor Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) ingehouden op het salaris van de ambtenaren. Deze premie wordt in deze voorziening gestort en is bestemd voor re-integratietrajecten.

Voorziening Afvalstoffenheffing
Wanneer bij de begroting binnen dit product op jaarbasis sprake is van een overschot of tekort worden deze afwijkingen meegenomen in de tariefberekeningen. Na vaststelling van de jaarrekening wordt een overschot toegevoegd aan de voorziening, een tekort wordt onttrokken. In 2019 is in overeenstemming met de resultaatbestemming een deel van het tekort op de afvalstoffenheffing 2018 (€ 238.843) ten laste van de voorziening gebracht. Hiermee is de voorziening uitgeput. 2019geeft eveneens een tekort te zien (zie 'wat heeft het gekost' programma 3).

Voorziening Riolering
Bij het vaststellen van de tarieven wordt rekening gehouden met toekomstige vervangingsinvesteringen. Hierdoor wordt ondermeer een gelijkmatige stijging van het tarief voor rioolheffingen bereikt. De reserveringsbedragen voor vervangingsinvesteringen worden toegevoegd aan deze voorziening. Vervangingsinvesteringen worden hieruit gedekt. In 2019 is € 1.019.000 toegevoegd en is voor een bedrag van € 1.049.000 aan vervangingsinvesteringen ten laste van de voorziening gebracht.

Voorziening Afkoopsommen onderhoud graven
Het onderhoud van graven kan worden afgekocht. De afkoopsommen (€ 316.000) worden gestort in deze voorziening als zijnde vooruitontvangen bedragen. Hiertegenover staat een vrijval van € 190.000 ter dekking van de onderhoudskosten in de exploitatie. Aan bespaarde rente is € 58.000 toegevoegd. 

Voorziening reparatie 3e jaar WW
De opbouw en de maximale duur van de WW-uitkering zijn per 1 januari 2016 verkort door wijzigingen in de Wet werk en zekerheid. In de Cao Gemeenten 2016 –2017 is afgesproken om deze versoberingen van de WW te repareren. Om de reparatie-uitkering te bekostigen, wordt vanaf 1 januari 2018 een kostendekkende werknemerspremie geheven waarmee gemeenten zelf het derde jaar WW kunnen financieren. De geïnde premie wordt in deze voorziening gestort. Eventuele uitkeringen worden hieruit bekostigd.