iconAlgemeen

Rekeninguitkomst

De rekening sluit met een nadelig saldo van € 1.243.000 tegen een geraamd voordelig saldo van € 216.000. Het saldo is ontstaan ná tussentijdse en in de primitieve begroting geraamde en verwerkte toevoegingen en beschikkingen over de reserves.
De toevoegingen en beschikkingen over de reserves geven de mutatie in het eigen vermogen weer. In 2019 is per saldo circa € 2.923.000 beschikt over het vermogen. In een overzicht is dit als volgt weer te geven:

Raming

Rekening

Baten

77.967

78.449

Lasten

80.529

82.615

Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten

-2.562

-4.166

Toevoeging aan reserves

25

25

Onttrekking aan reserves

2.803

2.948

Gerealiseerde resultaat

216

-1.243

Het geraamde overschot is als volgt ontstaan:

Omschrijving

voordelig

nadelig

bedrag

Primitieve begroting / Programmaplan

-

1e Tussenrapportage 2019

957

2e Tussenrapportage 2019

1.331

ICT-samenwerking Doetinchem

157

Verkeersmaatregelen Wildenborgseweg

2

Totaal mutaties

1.331

1.116

216

Totaal geraamd tekort (excl. sociaal domein)

216

Beschikkingen en toevoegingen aan de reserves

De individuele beschikkingen en toevoegingen aan de reserves zijn weergegeven in de toelichting op de baten en lasten op kostensoort (3.4.6).

Resultaat

Ten opzichte van de begroting (na wijziging) is het resultaat € 1.459.000nadeliger. In de inleiding (1.1) geven we het resultaat verdeeld over de programma's weer. De afwijkingen lichten we in hoofdlijnen op de programma's toe bij het onderdeel "Wat heeft het gekost".