iconAlgemene dekkingsmiddelen

Bestuurlijke trekker:

Dhr. W.W. Buunk

Ambtelijke trekker:

Dhr. H.R.T. Neijenhuis

Maatschappelijke doel

  • Financieel gezonde gemeente zijn
  • Herkenbare tarieven en belastingen; transparant en passend

Resultaten

  • Voor de onroerendezaakbelasting (OZB) vragen we een transparante opbrengst. De teruggave van een bedrag (ter hoogte van de inflatiecorrectie) hebben we achterwege gelaten omdat we voor 2020 - 2023 grote opgaven zien, waarvoor we onvoldoende middelen beschikbaar hebben.
  • Alle producten hebben kostendekkende tarieven, met uitzondering van de leges, de afvalstoffenheffing en de begraafrechten. De resultaten die voor de heffingen en rechten zijn gerealiseerd, heeft u kunnen lezen in de paragraaf Lokale heffingen.
  • De voortgang in de actualisatie van de nota 'Reserves en voorzieningen', om zo middelen te realiseren voor grote investeringsopgaven, is regelmatig benoemd in planning & controldocumenten ter voorbereiding op de aanpassing ervan in 2020. Meer hierover staat in de paragraaf Financiering (2.2.4).

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Hieronder ziet u een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Deze baten kenmerken zich door hun vrije bestedingsdoel. De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de Algemene uitkering en de onroerende zaakbelastingen.

Omschrijving

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2019 na wijzigingen

Rekening 2019

Onvoorziene uitgaven (A)

-

128

-

-

Lokale heffingen

- Onroerende zaakbelastingen woningen

4.840

4.946

5.029

5.022

- Onroerende zaakbelastingen eigenaren niet woningen

1.575

1.587

1.596

1.599

- Onroerende zaakbelastingen gebruikers niet woningen

874

896

930

931

- Forensenbelasting

54

50

79

69

- Toeristenbelasting

230

260

260

286

- Reclamebelasting

84

44

104

114

Lokale heffingen (B)

7.657

7.783

7.999

8.021

Algemene uitkering

- Algemene uitkering

31.826

43.679

44.111

44.441

- Uitkering sociaal deelfonds

15.440

5.444

6.284

6.255

Algemene uitkering (C)

47.266

49.122

50.395

50.696

Dividend / winstuitkering

- Alliander

361

316

592

592

- Vitens

70

21

19

19

- BNG

183

120

206

206

Dividend (D)

615

457

818

818

Overige algemene dekkingsmiddelen (E)

394

1.800

572

721

Saldo financieringsfunctie (F)

14

318

25

-3

Totaal dekkingsmiddelen (A t/m F)

55.945

59.607

59.808

60.252

Toelichting dekkingsmiddelen

We gebruiken de financiële middelen voor de maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden

richting onze burgers. De dekkingsmiddelen lichten we hieronder toe.

Onvoorziene uitgaven

Jaarlijks is € 3,50 per inwoner beschikbaar voor incidentele lasten die onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn. In 2019 is deze post niet ingezet en in de 2e tussenrapportage vrijgevallen.

Lokale heffingen

De toeristenbelasting en de reclamebelasting zijn vrij aanwendbaar. U heeft besloten dat deze opbrengsten besteed worden voor respectievelijk toerisme en ondernemersfondsen, beide onderdeel van deelprogramma 3A Economie (2.1.3). Informatie over de lokale heffingen vindt u in de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).

Algemene uitkering (inclusief Sociaal domein)

De Algemene uitkering hebben we in de programmabegroting inclusief wijzigingen opgenomen op basis van de gemeentefondscirculaire van mei 2019. Vervolgens kenden ook de september- en decembercirculaire 2019 wijzigingen. Over die aanpassingen hebben we u via actieve informatievoorziening geïnformeerd. In de jaarstukken zit de stand tot en met de decembercirculaire 2019 verwerkt.

In de jaarrekening 2019 is het verschil ten opzichte van het begrote bedrag € 301.000 voordelig.Dit is het saldo van de verschillen zoals opgenomen in de actieve informatievoorziening bij de september- en decembercirculaire 2019.
Dit verschil laat zich als volgt uitsplitsen: nabetaling 2017 en 2018 € 67.000 voordelig; Sociaal domein (bijna geheel door invoering maatstaf medicijngebruik in de decembercirculaire) € 379.000 voordelig; verdeling middelen klimaatgelden € 244.000 voordelig; bijstelling hoeveelheden van de maatstaven per saldo € 108.000 nadelig en per saldo lager accres (lagere uitgaven bij het Rijk leiden tot een lagere algemene uitkering)van € 281.000 nadelig. Samen € 301.000 voordelig.

Overige algemene dekkingsmiddelen
Onder de overige algemene dekkingsmiddelen zijn incidentele baten verantwoord die niet rechtstreeks toegerekend kunnen worden aan (deel)programma's. De baten in 2019 hebben betrekking op verkoop materieel Buiten (€ 97.000), vrijval van een deel van de onderhoudsvoorziening voor gebouwen en sportaccommodaties (€ 650.000).

Dividend

Veel van de deelnemingen in vennootschappen komen voort uit het verleden, toen de gemeente zelf nog taken op die terreinen uitvoerde (drinkwater- en energievoorziening). Informatie over de deelnemingen vindt u in de paragraaf Verbonden partijen (2.2.6).

Saldo financieringsfunctie

De financieringsaanpak vindt u in de paragraaf Financiering (2.2.4).

Landelijke indicatoren

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bron

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Gelderland 2019

Gemiddelde WOZ waarde (x € 1.000)

CBS 2019

€ 244

€ 254

€ 267

€ 243

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bron

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Gelderland 2019

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden (in euro's)

COELO 2019

€ 752

€ 746

€ 757

€ 670

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro's)

COELO 2019

€ 925

€ 824

€ 828

€ 737

Dekking uit reserves

Naast de algemene dekkingsmiddelen worden (deel)programma's bekostigd met bijdragen uit reserves. De niet direct aan programma's toe te rekenen bijdragen aan projecten zijn in onderstaand overzicht opgenomen.

Omschrijving

Besluit

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

Dekking programmaplan 2019

R 13-12-2018

Algemene Reserve

1.159

Project converterenobjecten m3 naar m2

R 29-05-2019

Algemene Reserve

52

Beschikking reserves Algemene Dekkingsmiddelen

-

1.211