iconBegrotingsrechtmatigheid

Programma

Lasten begroting

Lasten 2019

Overschrijding (-) Onderschrijding (+)

1A Vitale inwoners en samenleving

2.873

2.653

220

1B Toegang tot passende voorzieningen

-1.803

1.526

-3.329

1C Individuele voorzieningen

32.369

32.824

-455

2A Passend wonen

2.613

1.590

1.024

2B Aantrekkelijke leefomgeving

24.503

23.380

1.123

3A Economie

1.524

1.056

468

3B Duurzaamheid

4.648

4.524

124

4A Besturen

3.194

4.024

-830

Algemene dekkingsmiddelen

879

842

37

Overhead

9.729

9.788

-60

Totaal

80.529

82.207

-1.678

Vaststellen begrote baten en lasten
In de kolom begroting (na wijziging) zijn nog een aantal veschuivingen tussen programma's verwerkt welke niet formeel aan uw raad zijn voorgelegd, maar passen binnen het totaal van de begroting. De verschuivingen (van prgramma 2 naar programma 3) hebben betrekking op de geraamde lasten en baten voor Vitale kernen en grondverkopen Winkelskamp.

Vitale inwoners en samenleving
Innovaties
Voor innovaties in het sociaal domein is in 2019 € 92.000 besteed. Het budget hiervoor is niet opgenomen in de reguliere begroting. In de bestemmingsreserve sociaal domein is hiervoor een deel afgezonderd. De besteding van 2019 past binnen het door uw raad vastgestelde beleid en de hiervoor beschikbare middelen.

Jeugdhonk Halle
Het jeugdhonk in Halle is gesloopt. De resterende boekwaarde is als extra last verwerkt. De verwerking past binnen het bestaande beleid door te voldoen aan de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Toegang tot passende voorzieningen / Individuele voorzieningen
Transformatieopgave
De budgetten voor het sociaal passen (nog) niet binnen de beschikbare middelen. In 2019 is het nieuwe beleidskader voor het sociaal domein vastgesteld met bijbehorende uitvoeringsprogramma’s en transformatieopgaven. Het tekort (€ 3.360.000) over 2019, mede als gevolg van open einde regelingen,wordt in overeenstemming met het bestaande beleid afgedekt door de bestemmingsreserve sociaal domein.

Passend wonen / Economie
 
Grondexploitaties
De geraamde baten en lasten van grondexploitaties, gebaseerd op de exploitatieopzetten, worden niet opgenomen in de begroting. De gerealiseerde lasten passen binnen de exploitatieopzetten. De lasten worden afgedekt door baten uit grondverkopen.

Omgevingsdienst
De raming voor de omgevingsdienst wordt overschreden als gevolg van onderandere het extra toezicht en de handhaving van de (asbest)brand in Vorden en de (meer)kosten voor het scannen van dossiers (€ 56.000). De (extra) werkzaamheden passen binnen het bestaande beleid van de gemeente.

Besturen
Vergoeding raadsleden

De vergoeding aan raadsleden gebeurt op basis van de wettelijke regelingen. Het hiervoor in de begroting opgenomen budget is op basis van wijzigingen niet bijgesteld waardoor de post is overschreden (€ 57.000).

Voorzieningen pensioen en wachtgeld wethouders
Om aan de toekomstige verplichtingen richting (gewezen) wethouders te kunnen voldoen is een aanvullende dotatie aan de voorzieningen noodzakelijk gebleken (€ 792.000). De verweking van de lasten past binnen het bestaande beleid en de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Overhead
ICT-samenwerking
Met ingang van 2019 zijn we een regionale ICT-samenwerking aangegaan met de gemeente Doetinchem als gastheer. Als gevolg hiervan hebben we onze hard- en software overgedragen en hebben we een aantal lopende investeringen versneld moeten afschrijven (€ 247.000 nadeel).