iconOverhead

Bestuurlijke trekker:

Dhr. P.L.P.S. Hofman

Ambtelijke trekker:

Mw. M. Jansen

Maatschappelijke doel

  • Goed werkgeverschap
  • Creatief werken binnen de wettelijke mogelijkheden
  • Financieel gezonde gemeente zijn
  • Raad faciliteren in kaderstellende en controlerende rol.

Resultaten

Bronckhorst heeft een organisatie die flexibel en efficiënt inspeelt op de gemeentelijke taken, nu en in de toekomst. Dat vraagt een sterke organisatie die inspeelt en verandert naar trends en (demografische) ontwikkelingen en die de afstand verkleint tussen burger en gemeentelijke organisatie.Welke resultaten hiervoor zijn gerealiseerd, hebt u kunnen lezen in de paragraaf Bedrijfsvoering (2.2.5).

Landelijke indicatoren

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bron

Begroot 2019

Realisatie 2019

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

Begroting 2020

7,86

7,04

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

Begroting 2020

7,16

7,21

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

Begroting 2020

704

700

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)

Begroting 2020

10,9

11,0

Overhead (% van totale lasten)

Begroting 2020

11,7

11,1

In bovenstaande voorgeschreven kengetallen wordt de overhead uitgedrukt in een percentage van de totale lasten van de programma’s. Voor Bronckhorst bedraagt dit 11,1% (2018 11,1%). De kosten van overhead zijn niet opgenomen in de totale lasten van de (deel)programma’s zoals getoond in het programmaplan. Voor een beeld van de totale lasten inclusief overhead van een programma hoort dus het voornoemd percentage aan de totale lasten van de (deel)programma’s te worden toegevoegd.

Voor de berekening van kostprijzen, ofwel de belastingen en rechten, werken we met een ander percentage, namelijk de verhouding totale overhead ten opzichte van de totale loonkosten. Dit percentage geeft een juister beeld van toe te rekenen kosten omdat dit gerelateerd is aan de eigen primaire werkzaamheden (loonkosten). Begroot was een overheadpercentage van 68%. Het werkelijk overheadpercentage over 2019 bedraagt 66%.

In Bronckhorst berekenen we geen loonkosten en daarom ook geen overhead toe aan grondexploitaties, investeringen en projecten, want die taken zijn incidenteel van aard.

Baten en lasten overhead

Omschrijving

Begroting 2019 (na wijziging)

Rekening 2019

Lasten

Personeelskosten / personeel van derden

5.311

5.328

Energiekosten

40

50

Belastingen

9

3

Leveringen en diensten derden

3.247

3.179

Dotatie voorziening onderhoud

224

224

Kapitaallasten

898

1.006

Totaal lasten

9.729

9.788

Baten

Vergoedingen voor personeel

48

39

Huren

177

174

Leveringen en diensten

30

Bijdragen instanties / overig

14

58

Totaal baten

239

301

Saldo

-9.490

-9.487

Investeringsplan

Omschrijving

Jaar

Krediet

Besteed t/m 2018

Besteed in 2019

Restant krediet

Audiovisuele middelen

2014

109

16

12

82

Herinrichting raadzaal

2017

167

154

11

2

Bedrijfsauto's elektrisch

2018

180

-

-

180

Burgervriendelijke hal

2018

45

8

7

30

Bureaustoelen

2018

150

11

129

10

Investeringen Overhead

651

188

158

Dekking uit reserves

Naast de jaarlijkse budgetten wordt binnen de bedrijfsvoering ook gebruik gemaakt van de reserves. Dat ziet u hieronder:

Omschrijving

Besluit

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

Project Doorontwikkeling P&C

R 07-11-2019

Algemene Reserve

25

Project datasturing / digitalisering

R 29-05-2019

Algemene Reserve

263

Derving Nuondividend

basis begroting

BR Derving Nuondividend

402

Huisvesting (gemeentehuis)

basis begroting

BR Huisvesting

150

Vrijval Iza gelden (20jr)

basis begroting

BR Huisvesting

12

Huisvesting (gemeentewerf Hengelo)

R 30-10-2014

BR Huisvesting

15

Beschikking reserves Overhead

25

843