iconOverzicht baten en lasten op kostensoort

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2019 na wijzigingen

Rekening 2019

Baten

Algemene uitkering

47.266

49.122

50.395

50.696

Overige inkomensoverdrachten

7.393

5.946

6.683

6.644

Belastingen

12.036

12.236

12.452

12.529

Overige opbrengsten, huren en pachten, leges

6.779

6.733

6.229

6.451

Dividend en -winstuitkering

615

490

851

818

Verkoop grond en overige duurzame goederen

1.263

-

520

1.049

Totaal baten

75.352

74.528

77.131

78.187

Lasten

Personeelskosten

19.466

20.182

20.820

20.632

Afschrijvingen

2.924

3.324

3.137

3.212

Inkomensoverdrachten

26.905

26.214

25.943

28.229

Kosten derden

24.597

20.685

27.797

27.542

Dotaties voorzieningen

2.541

1.968

1.137

1.210

Aankoop grond en overige duurzame goederen

71

107

107

534

Totaal lasten

76.503

72.482

78.941

81.359

Rente

Rente baten

73

77

48

62

Rente lasten

871

833

806

824

Saldo rente lasten

798

756

758

762

Activering grondenexploitaties

411

-6

-6

232

Saldo van baten en lasten

-2.360

1.296

-2.562

-4.166

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Toevoegingen aan reserves

385

-

25

25

Onttrekkingen aan reserves

1.959

579

2.803

2.948

Gerealiseerde resultaat

-786

1.875

216

-1.243

(- = tekort)