iconOverzicht incidentele baten en lasten

Volgens de voorschriften van de toezichthouder (Provincie Gelderland) worden baten en lasten als incidenteel aangemerkt wanneer ze de begroting niet meer dan drie achtereenvolgende jaren beïnvloeden. Tijdelijke geldstromen, waarvan de eindigheid vastligt, merken we ook als incidenteel aan. De toezichthouder gebruikt dit overzicht om te bepalen of onze financiële positie materieel sluitend is (in meerjarenperspectief). Voor de bepaling van dat beeld worden de incidentele baten en lasten namelijk buiten beschouwing gelaten. Van de incidenteel in de rekening opgenomen baten en lasten is het onderstaande overzicht te geven.

Omschrijving

Begroting

Rekening

Zorg en ondersteuning

1A Innovaties Sociaal Domein

92

1A Afwaardering Buurthuis Halle

88

1B Analyse toekomstige zorgvraag

2

2

Programma Zorg en ondersteuning

2

182

Wonen en leefomgeving

2A Tussentijdse winstneming grondenexploitatie

-117

2A Sloopsubsidies

85

56

2A Ontwikkeling woningbouw Zelhem

616

616

2A Ontwikkeling woningbouw Zelhem

-400

-400

2A Pilot Woningbouw voor jongeren

400

108

2A Pilot Woningbouw voor jongeren

-400

-108

2B Verkoop onroerend goed

-20

-90

2B Brand Vorden

27

27

2B Overdracht wegen Hummelo

-75

-75

2B Plan Bloemenbuurt Zelhem

50

-

2B GPL projecten

42

-

2B Landschapscontract 2014 - 2018

-47

2B Vrijwillige kavelruil

121

64

2B Vrijwillige kavelruil

-121

-64

2B Bomenbeleidsplan (achterstallig onderhoud)

692

554

2B Invoering omgevingswet implementatiekosten

495

438

2B Biodiversiteit inclusief participatie en communicatie

40

46

2B Opstellen integraal huisvestingsplan onderwijs

25

-

2B Plan van aanpak ondermijningsbeelden

15

11

2B 75 jaar bevrijding WOII / Achterhoek / Gelderland

55

37

2B Extra bijdrage bibliotheek

350

200

2B Projectvoorbereiding nieuwbouw voortgezet onderwijs Vorden

200

72

2B Wereldkampioenschap ZAMC

25

25

Programma Wonen en leefomgeving

2.221

1.351

Bedrijvigheid en ontwikkeling

3A Vrijval voorziening EBT / RBT

-200

-907

3A Vitale Kernen

400

277

3A Energiebesparing bedrijven

46

51

3A Gebiedsprocessen bedrijfsterreinen / revitaliseren

119

113

3A Faciliterengebiedsprocessen bijdrage provincie

-25

-25

3A Innovatienetwerk uitrol 5G

20

20

3A Agrarisch coachingstraject

60

18

3B Risicodialoog klimaatadaptatie en actieplan

20

20

3B Subsidie klimaat

36

45

Programma Bedrijvigheid en ontwikkeling

476

-387

Bestuur

4A Verkiezingen

84

80

Programma Bestuur

84

80

Algemene dekkingsmiddelen

Vrijval voorziening onderhoud

-650

-650

Verkoop overtollig materieel

-97

Algemene dekkingsmiddelen

-650

-747

Overhead

Dienstverleningsconcept / Doorontwikkeling digitalisering

144

89

Doorontwikkeling digitalisering

107

110

Afwaardering automatiseringsinvesteringen

108

Strategische personeelsplanning

165

165

Leesbaar huishoudboekje, verbeterslagen en digitale ontsluiting financiële documenten

50

53

Invoering wet normalisering rechtspositie ambtenaren

20

9

Digitaliseringsslag personeelsdossiers

25

36

Overhead

511

569

Incidentele stortingen / onttrekkingen reserves

-2.199

-2.339

Reserves

Saldo incidentele baten en lasten

446

-1.291

(+ = per saldo lasten)