iconToelichting baten en lasten op kostensoort

Algemene uitkering

Omschrijving

Begroting na wijziging

Rekening

Algemene uitkering gemeentefonds

44.111

44.441

Uitkering deelfonds sociaal domein

6.284

6.255

Totaal

50.395

50.696

Voor een toelichting op de algemene uitkering verwijzen we u naar de toelichting op de algemene dekkingsmiddelen (3.4.2).

Overige inkomensoverdrachten

Omschrijving

Begroting na wijziging

Rekening

Participatie:

- bijdragen rijk

4.833

4.713

- bijdragen en verhaal

736

764

Overige bijdragen overheidsinstanties

1.115

1.163

Overige

-

4

Totaal

6.683

6.644

Voor een aantal regionale samenwerkingsprojecten fungeert onze gemeente als penvoerder. De baten (doorbelastingen ) en de lasten zijn niet opgenomen in onze begroting (€ 67.000).

Belastingen

Omschrijving

Begroting na wijziging

Rekening

Onroerende zaakbelastingen:

- woningen

5.029

5.022

- niet woningen, eigenaren

1.596

1.599

- niet woningen, gebruikers

930

931

Toeristenbelasting

260

286

Forensenbelasting

79

69

Reclamebelasting

104

114

Rioolheffingen:

- woningen

4.031

4.079

- niet woningen

419

424

- baatbelasting

4

4

Totaal

12.452

12.529

Voor een toelichting op de belastingen en heffingen verwijzen we u naar de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).

Overige opbrengsten, huren en pachten en leges

Omschrijving

Begroting na wijziging

Rekening

Pachten

27

29

Huren

- woningen

25

27

- overige gebouwen

715

768

- gronden

10

4

Leges

bestemmingsplannen, bouw, sloop en vrijstellingen

784

866

rijbewijzen en reisdocumenten

435

373

overige leges

118

137

Overige opbrengsten

afvalstoffenheffing

2.619

2.554

opbrengst grondstoffen (afvalstoffenheffing)

446

367

lijkbezorgingsrechten

483

465

overig

568

861

Totaal

6.229

6.451

Overige gebouwen
De huuropbrengsten hebben betrekking op de verhuur van een gedeelte van het gemeentehuis (€ 174.000), sportaccommodaties (€ 327.000), bibliotheken (€ 90.000), multifunctionele accommodatie de Kamp (€ 79.000) en overige bezittingen (€ 98.000).

Reisdocumenten
De leges voor reisdocumenten zijn sterk gedaald. Dit is direct het gevolg van de verlenging van de geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar.

Afvalstoffenheffing en lijkbezorgingsrechten
Voor een toelichting op de heffingen verwijzen we u naar de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).

Dividend en winstuitkering

Omschrijving

Begroting na wijziging

Rekening

Bank Nederlandse Gemeenten

206

206

Vitens

19

19

Berkelmilieu

33

-

Alliander

592

592

Totaal

851

818

Voor een toelichting verwijzen we u naar de paragraaf Verbonden partijen (2.2.6).

Verkoop grond en overige duurzame goederen
 
De opbrengst grondverkopen hebben voornamelijk betrekking op de verkoop van kavels uit de (afgesloten) grondenexploitaties Vinkenkamp (€ 61.000), Steenderdiek (€ 518.000) en Winkelskamp (€ 389.000).
Voor een totaaloverzicht van de mutaties in de grondexploitaties verwijzen we naar de balans, onderdeel Voorraden (3.3.2).

Personeelskosten

Omschrijving

Begroting na wijziging

Rekening

Vergoeding raadsleden

325

361

College

420

440

Griffie

279

295

Ambtenaren burgerlijke stand

8

8

Gemeentelijke organisatie

19.789

19.528

Totaal

20.820

20.632

Het positieve verschil op de personeelskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door nog niet opgevulde openstaande vacatures.

Afschrijvingen

Begroting na wijziging

Rekening

Programma 1 Zorg en ondersteuning

6

94

Programma 2 Wonen en leefomgeving

2.233

2.112

Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

185

185

Programma 4 Bestuur

Overhead

714

822

Totaal afschrijvingen

3.137

3.212

In 2019 hebben we extra afschrijvingen moeten verwerken als gevolg van het slopen van het buurthuis in Halle (€ 88.000) en de ICT-overgang naar Doetinchem (€ 108.000). Hier tegenover staat de geraamde afwaarding van een schoollocatie in Vorden. De daadwerkelijke afwaardering is afhankelijk van de toekomstige bestemming (€ 110.000).

Inkomensoverdrachten

Omschrijving

Begroting na wijziging

Rekening

Afdracht leges

166

159

Sociale uitkeringen in natura

5.438

8.942

Sociale uitkeringen in geld

7.666

6.994

Subsidies:

VVV

121

121

Peuterspeelzalen

60

51

Yunio

426

423

Bibliotheken

989

816

Dierenopvang

40

39

Investeringsproject Zelhem; provinciale bijdrage

400

400

Overige marktpartijen

7

15

Raadfracties

6

2

Overige subsidies

2.380

2.051

Bijdragen gemeenschappelijke regelingen:

Regio Achterhoek

242

239

Bestuurskosten Delta

18

17

VNOG

2.193

2.193

GGD

551

548

WSW

4.390

4.401

ECAL

257

247

Overige bijdragen

42

36

Gemeentelijke bijdragen:

VNG

142

143

Overige gemeentelijke bijdragen

38

-

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

155

174

Investeringsproject Zelhem; gemeentelijke bijdrage

216

216

Totaal

25.943

28.229

De afwijking op sociale uitkeringen in natura tussen de begroting en rekening wordt voornamelijk veroorzaakt door de nog om te buigen lasten binnen het Sociaal domein.

Kosten derden, aankoop grond en overige duurzame goederen

Omschrijving

Producten

Afval

Riool

Gronden-exploitatie

Overhead

Energie

255

10

263

50

Overige goederen en diensten

20.444

2.591

545

128

3.145

Duurzame goederen

131

478

36

Totaal

20.830

2.601

808

606

3.231

Begroot

20.940

2.829

839

-

3.296

De mutatie in de grondenexploitatie wordt geactiveerd op de balans (zie Activering grondenexploitaties). Een toelichting hierop vindt u in de paragraaf Grondbeleid (2.2.7) en in de toelichting op de balans, voorraden onderhanden werk (3.3.2).

Dotaties voorzieningen

Omschrijving

Begroting na wijziging

Rekening

Pensioen- en wachtgeldverplichtingen

120

912

Sportaccommodaties

313

313

Gemeentelijke gebouwen

535

523

Vervangingsinvesteringen riolering

1.019

1.019

Aanvullende dotatie sportaccommodaties

150

150

Vrijval voorziening gemeentelijke gebouwen

-800

-800

Vrijval voorziening Regionale bedrijventerreinen

-200

-907

Totaal

1.137

1.210

Pensioen- en wachtgeldverplichtingen

De voorzieningen zijn op peil gebracht in overeenstemming met gehanteerde uitgangspunten en de uitgevoerde actuariële berekeningen. Een aanvullende dotatie is noodzakelijk gebleken door verlaging van de rekenrente voor het bepalen van de omvang van de voorziening per ultimo jaar. Meer informatie vindt u in de toelichting op de balans (3.3.3).

Onderhoud sportaccommodaties en gemeentelijke gebouwen

De dotaties aan de voorziening zijn gebaseerd op de in 2018 geactualiseerde onderhoudsplanningen. Op basis hiervan kon € 800.000 vrijvallen van de voorziening voor gemeentelijke gebouwen. Voor sportaccommodatie is € 150.000 aanvullend toegevoegd.

Vervangingsinvesteringen in riolering

Met vervangingsinvesteringen in riolering wordt in de tariefstelling rekening gehouden. De hiervoor ontvangen baten worden toegevoegd aan de voorziening. De daadwerkelijke vervangingsinvesteringen worden hieruit gedekt.

Rente baten, rente lasten

Omschrijving

Begroting na wijziging

Rekening

Rente baten:

Rente baten

26

39

Personeelshypotheken

22

23

Rente lasten:

Leningportefeuille

747

747

Rekening-courant, kortlopende leningen en kosten

1

1

Beheerkosten SvN

-

18

Toevoeging rente voorziening afkoop onderhoud graven

58

58

Totaal

758

762

Activering grondenexploitaties

De activering heeft betrekking op het overbrengen van de mutaties in de grondenexploitatie naar de balans, onderdeel Voorraden (3.3.2). De mutaties zijn als volgt weer te geven:

Omschrijving

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Grondverwerving, bouw- woonrijp maken, plankosten ed.

78

400

609

Rentekosten

11

6

9

Afsluiten complexen

313

117

Grondverkopen, overige opbrengsten

-813

-400

-967

Bijdrage derden, bijdrage reserve, treffen voorzieningen

Totaal activering voorraad grond

-411

6

-232

Toevoegingen aan reserves

Omschrijving

Besluit

Begroting na wijziging

Rekening

I / S

Project doorontwikkeling P&C

R 07-11-2019

25

25

I

Totaal

25

25

(I = incidentele onttrekking reserve; S = structurele onttrekking reserve)

Onttrekkingen aan reserves

Omschrijving

Besluit

Begroting na wijziging

Rekening

I / S

Bijzondere bijstand tlv Minimafonds

basisbegroting

5

S

Vervolg Pilot POH / SOH

R 29-05-2019

133

133

I

Investeringsproject Zelhem; gemeentelijke bijdrage

R 13-12-2018

216

216

I

Sloopsubsidies

R 07-11-2019

-85

56

I

Afwaardering schoollocatie Vorden

R 29--05-2019

110

110

I

Projecten landschapselementen

R 13-12-2018

42

42

I

Project herstelplan bomenplan

R 29-05-2019

183

183

I

Bibliotheekwerk

R 13-12-2018

150

150

I

Dekking Programmaplan 2019

R 13-12-2018

1.159

1.159

I

Project datasturing / digitalisering

R 29-05-2019

263

263

I

Project converteren objecten m3 naar m2

R 29-05-2019

52

52

I

Derving Nuondividend

basisbegroting

402

402

S

Huisvesting (gemeentehuis / werf)

basisbegroting

177

177

S

Totaal

2.803

2.948

(I = incidentele onttrekking reserve; S = structurele onttrekking reserve)