iconWet Normering Topsalarissen (WNT)

Op grond van de WNT wordt in de jaarrekening informatie opgenomen over de bezoldiging van onze (voormalige) topfunctionarissen.

Omschrijving

B.J. Drewes

M.J. van IJsseldijk

Functiegegevens

directeur

griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1-1 t/m 31-12

1-6 t/m 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking ?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

101.780

34.999

Beloningen betaalbaar op termijn

17.978

5.650

Subtotaal

119.758

40.649

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging

119.758

40.649

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1-1 t/m 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking ?

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

99.991

Beloningen betaalbaar op termijn

16.813

Subtotaal

116.804

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

189.000

Totaal bezoldiging

116.804

Omschrijving

E. Bunt

Functiegegevens

interim griffier

Kalenderjaar

2019

2018

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde)

01-01 t/m 31-05

3-12 t/m 31-12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

5

1

Individuele toepassing bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

187

182

Maxima op basis van de normbedragen per maand

129.500

19.100

Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

123.041

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddelde) maximum uurtarief?

ja

Bezoldiging in de betreffende periode

56.678

2.610

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

59.288

-/- Onverschuldigd betaalde en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

Totale bezoldiging, exclusief btw

59.288

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

We hebben binnen onze organisatie geen medewerkers die meer verdienen dan volgens de WNT is toegestaan en voldoen hiermee aan onze verplichtingen in het kader van de WNT.