iconFinanciering

We financieren de investeringen, materiële- en financiële vaste activa en de grondenexploitaties met eigen vermogen (algemene- en bestemmingsreserves) en met vreemd vermogen (voorzieningen en langlopende schulden). In het volgende overzicht is dit weergegeven.

1-1-2019

31-12-2019

Te financieren (A)

materiële vaste activa

62.294

60.916

financiële vaste activa

8.052

9.301

grondenexploitaties

1.946

2.242

Saldo A

72.292

72.459

Financieringsmiddelen (B)

leningen o/g

17.013

15.935

reserves en voorzieningen

72.281

67.782

Saldo B

89.294

83.717

Financieringstekort (A - B)

-

-

Financieringsoverschot (B - A)

17.001

11.258

Het overzicht geeft een financieringsoverschot te zien wat voor een groot deel wordt verklaard door het achterlopen van investeringen ten opzichte van de beschikbaargestelde kredieten (€ 4,4 mln). Het overschot neemt in 2020 verder af door aflossingen van opgenomen geldleningen, investeringen op kredieten van 2020 en bestedingen van reserves. Op termijn zullen externe financieringsmiddelen worden aangetrokken.

Materiële- en financiële vaste activa en grondexploitaties

In 2019 is rond de € 3,4 mln geïnvesteerd in materiële vaste activa en hebben voor € 3,2 mln afschrijvingen plaatsgevonden. Verder is voor € 1 mln aan vervangingsinvesteringen in riolering ten laste gebracht van de hiervoor gevormde voorziening.
De investeringen hebben voornamelijk betrekking op reconstructie, herinrichting en verkeersmaatregelen wegen (€ 417.000), het aanbrengen van LED-verlichting op de openbare verlichting (€ 793.000), de vervanging van ondergrondse afvalcontainers (€ 267.000), rioleringwerken en het afkoppelen van verharding (€ 939.000) en materieel buitendienst (€ 1.033.000).

De financiële vaste activa stijgen als gevolg van de kapitaalstorting in de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voor leningen toekomstbestendig wonen (€ 1.500.000). Hiertegenover staan de aflossingen op personeelshypotheken (€ 165.000) en op de uitgezette lening aan Vitens (€ 95.000).
De boekwaarden op de grondexploitaties zijn met € 232.000 afgenomen.

Een toelichting op de lopende grondexploitaties leest u in de paragraaf Grondbeleid (2.2.7) en in Programma 2 Wonen en Leefomgeving (2.1.2).

Leningenportefeuille

In 2019 hebben we geen nieuwe leningen opgenomen. Er is voor zo'n € 1,1 mln afgelost, zodat het schuldrestant van de opgenomen leningen aan het einde van het jaar € 15,9 mln bedraagt.

Reserves en voorzieningen

In 2019 is voor € 5,4 mln beschikt over de reserves en rond de € 1,9 mln toegevoegd. In de toelichting op de programma's (2.1) en de toelichting baten en lasten op kostensoorten(3.4.5) ziet u de bestedingen en toevoegingen weergegeven. In de toelichting op de balans gaan we gedetailleerder in op de reserves en voorzieningen.