iconOntwikkelingen

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden sinds 2017

geactiveerd en in de verwachte nuttigheidsperiode afgeschreven. Voorheen hebben we deze

investeringen gedekt uit de lopende exploitatie al dan niet met een bijdrage uit de reserve.

De omvang van de materiële vaste activa zal door deze wetswijziging in de loop van de jaren

toenemen met de daaraan gekoppelde financiering.

Ook zien we grote strategisch maatschappelijke opgaven op ons afkomen. Voor de financiering ervan zoeken we binnen de Algemene reserve naar passende mogelijkheden. Hierbij houden we rekening met de wettelijk vastgestelde verslaggevingsregels (BBV).