iconRentelasten

In het onderstaande renteschema geven we inzicht in de rentelasten, rentebaten en de verdeling ervan.

Renteschema (bedragen in €)

Begroot

Werkelijk

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

747.389

766.595

af: De externe rentebaten

76.794

61.895

Totaal toe te rekenen externe rente

670.595

704.700

af: De rente die aan de grondenexploitatie moet worden doorberekend

22.700

34.254

af: De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

Saldo aan taakvelden toe te rekenen externe rente

647.895

670.446

bij: Rente over eigen vermogen

bij: Rente over voorzieningen

53.015

57.649

De aan taakvelden toe te rekenen rente

700.910

728.095

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente

1.018.430

724.938

Renteresultaat op het taakveld treasury (voordelig)

317.520

-3.157

Rentelasten

Op de lopende leningportefeuille is € 747.000 rente vergoed. Het gemiddelde rentepercentage op de aangetrokken leningen bedraagt 4,6%. Het verloop van de leningportefeuille en de restant looptijd hebben we weergegeven in de toelichting op de balans (3.3.3). De overige lasten hebben betrekking op beheerkosten van uitgeleende gelden door het SVn.

Rentebaten

De baten komen voort uit de afgesloten personeelshypotheken, verstrekte leningen aan verbonden partijen en leningen in het kader van de volkshuisvesting (zoals starters- duurzaamheid- en toekomstbestendig wonen leningen). De overtollige liquide middelen zijn verplicht ondergebracht bij de rijksoverheid (schatkistbankieren) en brengen met de huidige rentestand niets op.

Doorberekende rente grondenexploitatie

Aan de grondenexploitatie wordt rente doorberekend. Het percentage hiervoor is bepaald op basis van de verhouding tussen het vreemd vermogen (opgenomen leningen) en het eigen vermogen (reserves). In 2019 hebben we gerekend met 1,76%.

Rente over eigen vermogen en voorzieningen

Aan de voorziening afkoopsommen onderhoud graven is € 58.000 toegevoegd.

Renteverdeling

Op basis van de investeringen binnen de diverse taakvelden worden de rentelasten toegerekend. Hiervoor hebben we in 2019 een vast percentage van 1,15% gehanteerd.Het te veel of te weinig aan verdeelde rente (renteresultaat) verantwoorden we in de rekening van baten en lasten onder de noemer saldo financieringsfunctie. U ziet dat bedrag ook terug in het overzicht van algemene dekkingsmiddelen (3.4.2).