iconBeleid lokale heffingen

We zetten de inkomsten in voor de maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden richting onze burgers. Dat vraagt een robuust en gematigd belastingstelsel. Gemeenten mogen een beperkt aantal belastingen heffen. Deze zijn limitatief opgesomd in de wet. De gemeentelijke heffingen die we heffen zijn:

Ongebonden heffingen

Gebonden heffingen

Forensenbelasting (art. 223 Gemeentewet)

Onroerende- zaakbelastingen (art. 220 t/m 220i Gemeentewet)

Reclamebelasting (art. 227 Gemeentewet)

Toeristenbelasting (art. 224 Gemeentewet)

Afvalstoffenheffing (art. 15:33 Wet milieubeheer)

Baatbelasting (art. 222 Gemeentewet)

Begraafrechten (art. 229 Gemeentewet)

Rioolheffing (art. 228a Gemeentewet)

Leges en rechten (art. 229 Gemeentewet)

Ontwikkeling tarieven

Het (meerjaren)beleid over de lokale heffingen, inclusief het kwijtscheldingsbeleid, ligt vast in belastingverordeningen, beleidsregels en in het collegeakkoord 2018 - 2022 'Gewoon doen'. De tarieven voor de producten afval, riolering en begraafplaatsen moeten kostendekkend zijn. De overige tarieven verhoogden we met het inflatiepercentage van 2,4%. Voor leges en andere betalingen voor overheidsdiensten mogen we geen winst maken, rekening houdend met de wettelijke beperkingen bij leges.

Compensatie OZB voor maatschappelijke organisaties

Om belemmeringen voor maatschappelijke initiatieven tegen te gaan, krijgen de organisaties, op grond van de Compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten gemeente Bronckhorst, op aanvraag de OZB weer terug van de gemeente. Hiervoor is jaarlijks € 70.000 beschikbaar. Er is € 77.400 uitgekeerd aan 69 maatschappelijke organisaties (66 organisaties in 2018).

Uitvoering WOZ, belastingheffing en -inning

De hertaxatie, aanslagoplegging, heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken is uitbesteed aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente). GBTwente voert geen beleidsmatige werkzaamheden uit.

Vanaf 2021 loopt de volgende termijn van 5 jaar binnen de contractperiode van 10 jaar. Besluiten over voorzetting van het contract moeten een jaar voorafgaand van de start van de vervolgperiode worden genomen. In december 2019 hebben we aan de hand van een evaluatie over de afgelopen 3,5 jaar en de geboden offerte besloten om de uitvoering bij GBTwente te laten voor de vervolgperiode. In 2023 zal opnieuw geëvalueerd worden of het contract wordt voortgezet, dan naar een contractperiode voor onbepaalde tijd.

De tabel hieronder geeft de ontwikkeling in de opbrengsten aan. In de kolom begroting staan de cijfers zoals die zijn opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen in de programmabegroting. De kolom na wijzigingen presenteert de cijfers na vaststelling van de belastingverordeningen voor dat jaar. De vaststelling van de belastingverordeningen, de tarieven daarin en de financiële uitwerking daarvan voor de begroting is altijd een apart agendapunt voor de raad. De belastingverordeningen 2019 stelden we in de raadsvergadering van 13 december 2018 vast.

Opbrengsten belastingen en rechten

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2019 na wijzigingen

Rekening 2019

Forensenbelasting

54

50

79

69

- Onroerendezaakbelastingen eigenaren woningen

4.840

4.946

5.029

5.022

- Onroerendezaakbelastingen eigenaren niet-woningen

1.575

1.587

1.596

1.599

- Onroerendezaakbelastingen gebruikers niet-woningen

874

896

930

931

Onroerendezaakbelastingen totaal

7.289

7.429

7.555

7.552

Reclamebelasting

84

44

104

114

Toeristenbelasting

230

260

260

286

Afvalstoffenheffing

2.659

3.129

2.619

2.554

Baatbelasting

4

4

4

4

Begraafrechten

137

141

141

140

- Rioolheffing woningen

3.968

4.031

4.031

4.079

- Rioolheffing niet-woningen

407

419

419

424

Rioolheffing totaal

4.375

4.449

4.449

4.503

- Leges titel 1: Algemeen

713

647

647

459

- Leges titel 2: Fysieke leefomgeving

663

726

726

874

- Leges titel 3: Europese dienstenrichtlijn

1

-

-

-

Leges totaal

1.377

1.373

1.373

1.333

Totaal

16.210

16.879

16.585

16.556