iconGebonden heffingen

Afvalstoffenheffing

Op basis van de Wet Milieubeheer heeft de gemeente de wettelijke taak zorg te dragen voor de inzameling van afvalstoffen die afkomstig zijn van particuliere huishoudens. De kosten van de inzameling en verwerking van afvalstoffen worden betaald uit de afvalstoffenheffing. Die heffing wordt geheven van de gebruiker van een perceel waarvoor de gemeente een wettelijke plicht tot inzameling heeft en de inzamelverplichting ook nakomt. Inwoners moeten de afvalstoffenheffing betalen, ook als ze geen afval voor inzameling aanbieden. De gemeente is vrij in de bepaling van de grondslag voor de berekening van afvalstoffenheffing, maar moet de keuze wel vastleggen.

In Bronckhorst betalen gebruikers naast een vast bedrag een tarief gerelateerd aan de lediging van containers van verschillende grootte of van zakken. De invordering van het variabele deel van de afvalstoffenheffing (de ledigingen) doen we na afloop van een jaar.

De werkzaamheden voeren we uit volgens de uitgangspunten van het grondstoffenplan. De inzameling van afval realiseert Circulus-Berkel BV voor ons. De opbrengst besteden we volledig voor afvalinzameling en -verwerking, onderdeel van deelprogramma 3B Duurzaamheid (2.1.3).

Afvalstoffenheffing

Rekening 2018

Begroting 2019

Werkelijk 2019

Lasten afval (7.3)

2.943

3.236

3.014

Baten afval (7.3)

620

479

416

Netto kosten taakveld (7.3)

2.323

2.757

2.598

Toe te rekenen lasten

773

906

825

Overhead (0.4)

156

189

194

Verkeer en wegen (2.1)

72

72

72

BTW (fictief)

545

645

558

Totale lasten

3.097

3.664

3.423

Opbrengst heffingen (7.3)

2.659

2.619

2.554

Dekkingspercentage

86%

71%

75%

Ontwikkelingen

De kostendekkendheid is niet gerealiseerd. Zowel de inkomsten voor verwerking van de afvalstromen alsook het variabele heffingsdeel bleven flink achter bij de ramingen.

Inwoners betalen, naast een vast bedrag, een tarief gebaseerd op het aantal ledigingen van de grijze en groene container of stortingen in een ondergrondse container. De invordering van het variabele deel van de afvalstoffenheffing (de ledigingen) doen we na afloop van een jaar. We constateren al een aantal jaren dat de kosten voor de afval- en grondstofinzameling niet kunnen worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Op basis van de afrekening van het variabele deel 2018 in het voorjaar van 2019 hebben we de raming van de opbrengst in de begroting 2020 bijgesteld. In de raad van oktober 2019 hebt u ingestemd met een nieuw inzamel- en tariefsysteem.

Baatbelasting

Baatbelasting kan alleen worden geheven van eigenaren van 'gebate' objecten. In Bronckhorst kennen we dat nog tot en met 2019 voor de aanleg van de riolering in het buitengebied in de voormalige gemeente Steenderen. Van de daarvoor geheven baatbelasting van € 2.500 per object heeft een aantal eigenaren in 2005 deze heffing omgezet in een jaarlijkse heffing van € 249,06 tot en met 2019. De opbrengst is voor de laatste keer besteed voor riolering, onderdeel van deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).

Begraafrechten

Deze rechten bestaan uit een vergoeding voor het gebruik van de begraafplaatsen en een vergoeding voor diensten van de gemeente. De heffing wordt geheven volgens de maatstaven en de tarieven zoals die in de verordening begraafrechten zijn opgenomen. We streven naar een kostendekkende exploitatie. We gebruiken de opbrengst volledig voor begraven en gravenonderhoud, onderdeel van deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).

Begraafplaatsen

Rekening 2018

Begroting 2019

Werkelijk 2019

Lasten begraafplaatsen en crematoria (7.5)

464

471

432

Baten begraafplaatsen en crematoria (7.5)

338

342

326

Netto kosten taakveld (7.5)

126

129

106

Toe te rekenen lasten

148

139

137

Overhead (0.4)

148

139

137

Totale lasten

274

268

243

Opbrengst heffingen

137

141

140

Dekkingspercentage

50%

52%

57%

Ontwikkelingen

De kosten van begraven en grafonderhoud worden niet gedekt door overige baten en de heffing. Dit was ook het beeld in de begroting (49%). In werkelijkheid lag de kostendekkendheid dus toch nog hoger dan geraamd doordat het onderhoud door derden in werkelijkheid minder heeft gekost. Een onderzoek naar de kostendekkendheid heeft nog niet plaatsgevonden. De tarieven zijn alleen geïndexeerd. Het tekort brengen we ten laste van de algemene middelen.

Rioolheffing

De gemeente zorgt voor het afvoeren van huishoudelijk afvalwater en regenwater en heeft ook de zorgplicht voor het grondwater. In de rioolheffing worden de kosten doorgerekend die verbonden zijn aan het in stand houden van het gemeentelijk rioleringsstelsel.Voor het berekenen van de rioolheffing volgen we het kostendekkingsplan van het 'Watertakenplan Olburgen 2018 - 2022' (AWPO). We hanteren 1 rioolheffing voor alle watertaken. De opbrengst gebruiken we volledig voor riolering, onderdeel van deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).

Rioolheffing

Rekening 2018

Begroting 2019

Werkelijk 2019

Lasten riolering (7.2)

3.404

3.482

3.282

Baten riolering (7.2)

4

4

4

Netto kosten taakveld (7.2)

3.399

3.478

3.277

Toe te rekenen lasten

911

971

911

Overhead (0.4)

292

348

323

Verkeer en wegen (2.1)

21

21

21

BTW (fictief)

599

602

567

Totale netto lasten

4.310

4.449

4.188

Opbrengst heffingen woningen (7.2)

3.968

4.031

4.079

Opbrengst heffingen niet-woningen (7.2)

407

419

424

Dekkingspercentage

101%

100%

108%

Ontwikkelingen

De onderhoudskosten waren lager dan geraamd waardoor de inkomsten de uitgaven met 8% overstijgen. Wat met dit bedrag gebeurt, wordt besloten bij de resultaatbestemming 2019.

Leges en rechten

De leges en tarieven van de diverse rechten worden in rekening gebracht voor het door de gemeente verrichten van taken en diensten. De opbrengsten mogen de kosten niet overstijgen. Voor een aantal tarieven binnen titel 1 van de Legesverordening stelt het Rijk een maximum vast, bijvoorbeeld de leges paspoorten.


De leges zijn in de tarieventabel van de Legesverordening ingedeeld in 3 titels:

  1. Algemene dienstverlening
  2. Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
  3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

De opbrengst is besteed in verschillende deelprogramma's. De opbrengsten van titel 1 en 3 (zoals paspoorten) gebruiken we voor burgerzaken, onderdeel van deelprogramma 4A Besturen (2.1.4). De opbrengsten van titel 2 (zoals omgevingsvergunningen) gebruiken we voor wonen en bouwen, onderdeel van deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).

Legesverordening begroting

Lasten taakvelden

Overhead

Totale lasten

Heffing

Andere inkomsten

Totale baten

Kosten dekkendheid

Totaal titel 1 Algemene dienstverlening

972

447

1.419

459

-

459

32%

Totaal titel 2 Dienstverlening Fysieke leefomgeving

2.763

1.547

4.310

874

46

921

21%

Totaal titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

-

-

-

-

-

-

0%

Totaal legesverordening

3.734

1.994

5.728

1.333

46

1.380

23%

Ontwikkelingen

Daar waar mogelijk proberen we door tariefstellingen en vrijstellingsbepalingen een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

De verschuiving van lasten en baten tussen begroting en rekening laten geen grote afwijking zien in het kostendekkingspercentage. Het was geraamd op 25% en is nu 23%. Binnen titel 1 waren de leges voor reisdocumenten 40% lager dan geraamd. Binnen titel 2 lagen de bouwleges 19% hoger dan de raming. Per saldo wordt het verlies binnen titel 1 opgevangen door de hogere baten binnen titel 2.