iconInformatie over belastingdruk, invordering en kwijtschelding

Onder woonlasten verstaan we: onroerendezaakbelastingen, afvalstoffen- en rioolheffing. Het zijn belastingen en tarieven waarmee ieder huishouden in een gemeente jaarlijks te maken krijgt. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) publiceert jaarlijks in april de "Atlas van lokale lasten". Daarin staan per gemeente de verschillende onderdelen van de woonlasten met een voor die gemeente gemiddelde waarde.

Onderstaand overzicht geeft de hoogte van de woonlasten in Bronckhorst voor een gemiddeld meerpersoonshuishouden bij een woning met een gemiddelde woningwaarde in 2019 van € 267.000 (€ 254.000 in 2018).

Woonlastenontwikkeling (volgens COELO)

2017

2018

2019

stijging tov 2018

Onroerendezaakbelasting

315

318

328

3%

Rioolheffing

263

268

274

2%

Afvalstoffenheffing

347

238

226

-5%

Woonlasten meerpersoons

925

824

828

0%

We zien dat de lasten voor onroerendezaakbelasting en rioolheffing in Bronckhorst hoger liggen dan in de rest van Nederland (elk € 100 hoger per jaar). De afvalstoffenheffing ligt voor het 2e jaar lager dan in de rest van Nederland (€ 50 per jaar).

Invordering

Van de aanslagen die na de laatste vervaldatum open blijven staan, wordt altijd de invordering opgestart.

Gegevens invordering en bezwaar (aantallen)

2017

2018

2019

Aanmaningen

2.833

1.992

1.742

Dwangbevelen

895

553

635

Bezwaarschriften WOZ

250

487

425

Bezwaarschriften Gemeentelijke belastingen

229

225

420

Verloop saldo belastingvorderingen (x € 1.000)

509

438

373

Kwijtschelding

De gemeente past bij het vaststellen van kwijtscheldingsbeleid de landelijke regels toe. Binnen deze mogelijkheden zijn eigen beleidskeuzes vastgesteld in verordeningen. Mensen die duurzaam een laag inkomen hebben, hoeven geen verzoek om kwijtschelding in te dienen. Hun aanslagen worden door GBTwente automatisch kwijtgescholden. De aanvragen kwijtschelding die we afwijzen op grond van de hiervoor genoemde wettelijke beleidsregels worden vervolgens behandeld op basis van het minimabeleid. Deze zijn:

  • Voor de ozb, de rioolheffing en voor een deel van de afvalstoffenheffing is kwijtschelding mogelijk, waardoor minima minder of geen woonlasten betalen. Of er toch nog woonlasten betaald moeten worden door minima is afhankelijk van het afvalledigingsgedrag.
  • Voor de afvalstoffenheffing is de kwijtschelding gemaximeerd tot het gemiddelde ledigingsbedrag per huishouden (7 maal grijs en 8 maal groen).
  • Bij de invordering van begraafrechten, forensenbelasting, leges, reclamebelasting en toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Gegevens kwijtschelding (aantallen)

2017

2018

2019

Verzoeken

463

502

509

Gehonoreerd

376

400

460

Beroepschriften

1

2

2

Bedrag verstrekte kwijtschelding (in €)

199.650

182.000

172.000

Waarvan kwijtschelding boven 100% minimumniveau (in €)

11.846

15.343

23.992

Voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen hebben we € 155.000 beschikbaar binnen deelprogramma 1C Individuele voorzieningen (2.1.1). Hiervan is € 125.000 bestemd voor kwijtschelding volgens de rijksnormen en € 30.000 voor het (aanvullende) minimabeleid. Jaarlijks zetten we het kwijtscheldingsbudget in voor afvalstoffenheffing (€ 58.000) en voor rioolheffing (€ 97.000). In het werkelijk uitgegeven bedrag (€ 206.000) zitten 2 onderdelen:

  • de afhandeling van kwijtschelding 2019 in het jaar 2019 (€ 133.000)
  • de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken 2019 (€ 38.000) in het jaar 2020
  • de afhandeling van kwijtschelding over de jaren voor 2018 en eerder bedroeg € 35.000 in 2019. In de jaarstukken 2018 was verwacht dat dit € 33.000 zou zijn en toen als vordering voor het kalenderjaar 2019 meegenomen.