iconInleiding

Het onderhoud van de kapitaalgoederen legt beslag op een aanzienlijk deel van de financiële middelen. Kapitaalgoederen zijn duurzame bezittingen die een gemeente heeft om haar werk te kunnen doen. Denk aan wegen, gebouwen, riolering, etc. Wij onderhouden de kapitaalgoederen op basis van de betreffende beheerplannen. Het niveau van het onderhoud en de kwaliteit van de kapitaalgoederen zijn bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten.
In deze paragraaf geven we aan of de financiën in de begroting voldoende waren om het beleid uit te voeren en geven we een indicatie over de staat van onderhoud. Net als voor de andere bedrijfsvoeringsonderdelen binnen onze gemeente geven we de risico's voor kapitaalgoederen aan in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).