iconOnderhoud wegen

In het geautomatiseerde wegbeheerssysteem staan al onze verharde wegen. Dit systeem geeft een meerjarenonderhoudsplanning. De totale lengte van de gemeentelijke wegen is 876 km. Hiervan bestaat 499 km uit asfalt, 4 km uit betonwegen, 167 km uit klinkers en 206 km aan zandwegen. In totaal ongeveer 3,5 miljoen m2 aan verharding.

Stand van zaken onderhoud

Urgent onderhoud voeren we op de meest efficiënte wijze uit. Met het aanbrengen van slijtlagen in plaats van nieuwe asfaltlagen kunnen we meer asfaltwegen onderhouden, maar is de houdbaarheid daarvan ook korter.
Verkeersgevaarlijke situaties verhelpen we zo spoedig mogelijk. We constateren de laatste jaren een flinke toename van wortelopdruk op de wegen en de trottoirs. De meest extreme situaties verhelpen we, maar niet alles is te verhelpen met het beschikbare budget waardoor de kans op schadeclaims groter wordt.Ook wordt onder druk van het beperkte budget, het achterstallige onderhoud groter. Met name op asfaltwegen ontstaan meer schades, waarbij we onderhoud plegen om de bereikbaarheid te waarborgen en de veiligheid voorop staat.

Relevante ontwikkelingen

  • In 2017 zijn we gestart met risico gestuurd beheer voor riolering en daarna voor de wegen. Hierbij zijn eerst alle wegen goed geïnventariseerd en is in 2019 een plan opgesteld op basis van assetmanagement. Binnen de huidig beschikbare budgetten is het niet mogelijk om het minimale onderhoudsniveau van 'instandhouding' vast te houden. Om geen verdere kapitaalvernietiging te veroorzaken is verhoging van het onderhoudsbudget noodzakelijk. Het voorstel hiervoor leggen we in 2020 integraal aan de raad voor.
  • De extra middelen voor het "terugbrengen achterstallig onderhoud" (€ 200.000 vanaf 2017) hebben we in 2019 ingezet voor herstel van slechte klinkerverhardingen naar aanleiding van veel meldingen daarover. Ook hebben we in 2019 slechte trottoirs waar veel gelopen wordt hersteld.

Financiën

Het onderhoud is binnen de budgetten uitgevoerd.