iconGemeenschappelijke regelingen

Deelname in een gemeenschappelijke regeling wordt vaak bepaald door taken, waarvoor de gemeente zelf verantwoordelijk is, maar om wat voor reden dan ook, die taken niet zelfstandig kan of wil uitvoeren. Soms betreft het puur uitvoeringstaken (GGD Oost Gelderland), soms gaat dit gepaard met beleidsontwikkeling (VNOG) of kan het samenwerkingsverband ook taken toebedeeld krijgen die een meer regionale betekenis hebben (Regio Achterhoek).
Het bestuur van deze gemeenschappelijke regelingen wordt vaak gevormd door een afvaardiging van de deelnemers en de besluitvorming vindt plaats op basis van meerderheidsbesluiten. Met deze constructie wordt in feite een stuk autonomie, waarvoor wel een eigen verantwoordelijkheid geldt, overgedragen aan een samenwerkingsverband. We nemen deel in zeven gemeenschappelijke regelingen.

GGD Noord en Oost Gelderland (GGD)

Programma

1A Vitale inwoners en samenleving

Vestigingsplaats

Warnsveld

Doelstelling en belang

Gezondheidsdienst om uitvoering te geven aan de taken die vallen onder de Wet
Publieke Gezondheid.

Partijen

22 gemeenten uit de Achterhoek, Midden IJssel, Oost- en Noord Veluwe

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: wethouder E.W. Blaauw

Risico's

Het weerstandsvermogen Reserve basisproducten van de GGD wordt gemaximeerd op 5% van de omzet. Hiervan wordt 50% bij de GGD aangehouden als algemene reserve. Geacht wordt dat de overige 50% bij de gemeenten wordt aangehouden.

Onderwerpen

Geen bijzonderheden

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Aantal inwoners

Bedragen in €

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Bijdrage van Bronckhorst

515.883

550.734

548.296

Bijdrage per inwoner

14,19

15,18

15,14

Eigen vermogen

2.815.000

2.862.000

2.862.000

Vreemd vermogen

2.923.000

2.675.000

2.675.000

Resultaat

185.000

-138.000

-138.000

Delta

Programma

1C Individuele voorzieningen

Vestigingsplaats

Met ingang van 2019 gevestigd in Lochem

Doelstelling en belang

Bieden van werkgeverschap aan mensen met een WSW dienstverband en zorg voor werkgeverschap voor mensen met een arbeidsbeperking en daarmee samenhangend een werkgeversdienstverlening.

Partijen

Met ingang van 2019 de gemeenten Lochem, Voorst en Bronckhorst

Vertegenwoordiging

Dagelijks bestuur: wethouder W.W. Buunk en Algemeen Bestuur: wethouders W.W. Buunk en E.W. Blaauw.

Risico's

De tijdsduur en kosten van de afbouw van de oude en opbouw van de nieuwe organisatie.

Onderwerpen

De gemeenten Zutphen en Brummen zijn per 1 januari 2019 uit de Gemeenschappelijke Regeling getreden. Bronckhorst wil een toekomstbestendige uitvoering van de Wsw en zekerheid voor inwoners van Bronckhorst met een Wsw-dienstverband. Integrale uitvoering van gemeentelijke re-integratietaken en beheersing van de uitvoeringskosten. Bronckhorst heeft in december 2018 (raadsbesluit) besloten per 1-1-2020 uit de GR Delta te treden, dan wel gezamenlijk met Lochem en Voorst de GR te liquideren.

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Vaste bestuursbijdrage en afgenomen diensten

Bedragen in €

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Bijdrage van Bronckhorst bestuurskosten

17.400

17.520

17.440

Bijdrage per inwoner

0,48

0,48

0,48

Eigen vermogen

951.000

Onbekend

In liquidatie

Vreemd vermogen

7.248.000

Onbekend

In liquidatie

Resultaat

-562.000

Onbekend

In liquidatie

Stadsbank Oost Nederland (SON)

Programma

1C Individuele voorzieningen

Vestigingsplaats

Enschede

Doelstelling en belang

Begeleiden van huishoudens en mensen met een problematische schuldensituatie en het stabiliseren hiervan.

Partijen

22 gemeenten in Oost-Nederland (Achterhoek en Twente)

Vertegenwoordiging

Dagelijks en algemeen bestuur: wethouder E.W. Blaauw

Risico's

Afname kredietomzet. Verder een laag risicoprofiel.

Onderwerpen

Geen bijzonderheden

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Bijdrage is 50% op basis van het aantal huishoudens en 50% op basis van afgenomen producten en diensten

Bedragen in €

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Bijdrage van Bronckhorst

175.467

183.577

164.677

Bijdrage per inwoner

4,83

5,06

4,55

Eigen vermogen

1.080.500

1.080.500

1.080.500

Vreemd vermogen

15.042.300

Onbekend

12.096.100

Resultaat

-

-

-

Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)

Programma

2B Aantrekkelijke leefomgeving

Vestigingsplaats

Apeldoorn

Doelstelling en belang

Multidisciplinaire voorbereiding en bestrijding van rampen en grote incidenten. Deze taken zijn verankerd in de Wet veiligheidsregio’s.

Partijen

22 gemeenten uit de Achterhoek, Midden IJssel, Oost- en Noord Veluwe

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: burgemeester M. Besselink

Risico's

De bedrijfsvoering binnen VNOG behoeft nog verdere optimalisatie, dit geeft nu nog extra kans op financiële risico's.

Onderwerpen

De maatregelen vacaturestop en opschorten investeringen liepen door in 2019. De VNOG werkt met een 'Toekomstvisie' waarbij accentkeuzes gemaakt zijn in wat voor soort veiligheidsregio de VNOG dient te zijn. De 'Toekomstvisie' beschrijft onderwerpen waarop een impuls plaatsvindt en onderwerpen waarop een besparing plaatsvindt. In 2026 moeten alle 'Opdrachten' zijn uitgevoerd.

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Verdeling volgens algemene uitkering 2016 (voor 2017 t/m 2020)

Bedragen in €

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Bijdrage van Bronckhorst

2.073.244

2.192.986

2.192.987

Bijdrage per inwoner

57,03

60,45

60,56

Eigen vermogen

-435.629

2.134.000

7.843.317

Vreemd vermogen

51.145.875

52.847.000

46.173.553

Resultaat

-2.354.917

Onbekend

4.202.654

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011 (ECAL)

Programma

2B Aantrekkelijke leefomgeving

Vestigingsplaats

Doetinchem

Doelstelling en belang

Wettelijke archieftaken uitvoeren volgens de Archiefwet en overige erfgoedtaken zoals documentatie, onderzoek en publieksdiensten.

Partijen

De gemeenten Aalten, Berkelland, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Montferland, Winterswijk, Bronckhorst, Doesburg, Lochem en Zevenaar en de Provincie Gelderland

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: burgemeester M. Besselink

Risico's

-

Onderwerpen

-

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Aantal over te brengen meters per eind 2018

Bedragen in €

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Bijdrage van Bronckhorst

208.306

257.407

246.729

Bijdrage per inwoner

5,73

7,10

6,81

Eigen vermogen

46.419

46.417

154.413

Vreemd vermogen

721.819

871.560

680.813

Resultaat

-8.475

56.782

107.994

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

Programma

3B Duurzaamheid

Vestigingsplaats

Hengelo (Gld.)

Doelstelling en belang

Behandeling van de aanvragen voor vergunningen, toetsing meldingen en toezichts- en handhavingstaken volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast advies (op verzoek) bij de opstelling van beleid en bij specifieke projecten.

Partijen

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen en Provincie Gelderland

Vertegenwoordiging

Dagelijks en algemeen bestuur: wethouder W.W. Buunk

Risico's

Door lage reserves bij de ODA komen exploitatietekorten voor rekening van de deelnemers.

Onderwerpen

Verfijning van de output-financiering is afgerond en vastgesteld door ons college. Het 'Project Risico en Effectgericht toezicht' binnen de ODA is een continu proces.

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Afgenomen producten

Bedragen in €

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Bijdrage van Bronckhorst

780.957

924.377

980.900

Bijdrage per inwoner

21,48

25,48

27,09

Eigen vermogen

48.000

66.000

134.000

Vreemd vermogen

1.345.000

1.578.000

1.317.000

Resultaat

86.000

-

-

Regio Achterhoek (RA)

Programma

4A Besturen

Vestigingsplaats

Doetinchem

Doelstelling en belang

Inmiddels is de visie Achterhoek 2030 vastgesteld en wordt in dat kader samengewerkt.

Partijen

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: burgemeester M. Besselink. Verder zijn er diverse afgevaardigden in de Achterhoekse Raad, Achterhoek Board en de Thematafels.

Risico's

Overdracht stortplaatsen en subsidie-afwikkelingen. De benodigde weerstandscapaciteit is beschikbaar in de algemene reserve van de Regio.

Onderwerpen

Uit de visie Achterhoek 2030: Smart economy (Productieve regio, Gekwalificeerde regio, Bereikbare regio), Smart living (Leefbare regio, Schone regio, Gezonde regio), Smart Governance (O³-samenwerking). Daarnaast is één van de onderwerpen het uitvoeren van de Regiodeal.

Rapportages

Begroting, bestuursrapportages en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Aantal inwoners. Bij de Regiodeal gaat het om cofinanciering op basis van baat.

Bedragen in €

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Bijdrage van Bronckhorst

193.631

242.179

239.089

Bijdrage per inwoner

5,33

6,68

6,60

Eigen vermogen

5.272.000

5.563.000

5.688.000

Vreemd vermogen

5.349.000

2.532.000

17.767.000

Resultaat

107.000

882.000

84.000