iconVennootschappen en coöperaties

Deelname in bedrijven vindt plaats in de vorm van aandeelhouderschap. We kunnen invloed uitoefenen via de vergadering van aandeelhouders. De invloed is ook afhankelijk van de overige aandeelhouders. We nemen deel in 6 ondernemingen, waarvoor we in 2019 bij 3 ondernemingen ook dividend ontvingen. Op termijn verwachten we ook weer dividend van Circulus Berkel.

Amphion

Programma

2B Aantrekkelijke leefomgeving

Vestigingsplaats

Doetinchem

Doelstelling en belang

Beschikbaarheid van een cultureel centrum in de gemeente Doetinchem ter bevordering van het culturele leven in Oost-Gelderland.

Partijen

De gemeenten Doetinchem, Aalten, Bronckhorst en Oude IJsselstreek

Vertegenwoordiging

In de raad van Commissarissen zitten geen bestuurders van aandeelhoudende gemeenten. Algemene vergadering van aandeelhouders: wethouder E.W. Blaauw

Risico's

Waarde van het pand en bij eventuele liquidatie van het bedrijf verlies van de waarde van de aandelenportefeuille.

Onderwerpen

Juridische procedure inzake bouwgebreken van het pand loopt nog.

Rapportages

Geen

Bedragen in €

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Aantal aandelen

42

42

42

Nominale waarde (x € 1)

19.059

19.059

19.059

Ontvangen dividend

-

Dividend per inwoner

0,00

0,00

0,00

Coöperatieve Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM)

Programma

3B Duurzaamheid

Vestigingsplaats

Doetinchem

Doelstelling en belang

Opwekking van duurzame energie in de Achterhoek aanjagen (energietransitie) en daarmee ook geld en werkgelegenheid in de Achterhoek houden.

Partijen

Inmiddels zijn er 14 lokale energiecoöperaties lid van de AGEM. De coöperatie is 100% aandeelhouder van AGEM Holding B.V. Dat is weer 100% aandeelhouder van AGEM Levering BV, AGEM Ontwikkeling BV, AGEM Gemeentelijke Energie BV en Achterhoeks Energieloket BV

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur en portefeuillehouder: wethouder P.L.P.S. Hofman

Risico's

Wanneer het verdienmodel van AGEM tot onvoldoende resultaten leidt en AGEM stopt, is de startinbreng van € 105.353 verloren.

Onderwerpen

Onderzoek naar mogelijkheden voor uitbreiding lokale leden. Vanaf 2018 neemt ook Bronckhorst energie van AGEM af.

Rapportages

Begroting, jaarplan en jaarstukken

Bedragen in €

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Aantal aandelen

nvt

nvt

nvt

Nominale waarde (x € 1)

-

-

-

Ontvangen dividend

-

-

-

Dividend per inwoner

0,00

0,00

0,00

Circulus - Berkel BV

Programma

3B Duurzaamheid

Vestigingsplaats

Apeldoorn

Doelstelling en belang

Inzameling en verwerking huishoudelijk afval.

Partijen

De gemeenten Apeldoorn, Epe, Deventer, Brummen, Doesburg, Lochem, Voorst (vanaf 1-1-2018), Zutphen en Bronckhorst

Vertegenwoordiging

Aandeelhoudersvergadering: wethouder W.W. Buunk
Portefeuillehoudersoverleg: wethouder P.L.P.S. Hofman

Risico's

Risico's zijn beperkt. Bij tegenvallende resultaten kan het dividend wegvallen.

Onderwerpen

In 2019 is (over 2018) evenals vorig jaar geen dividend uitgekeerd, i.v.m. solvabiliteitsredenen door grote investeringen o.a. nieuwbouw Deventer.

Rapportages

Begroting, jaarplan en jaarstukken

Bedragen in €

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Aantal aandelen

847

847

847

Nominale waarde (x € 1)

847

847

847

Ontvangen dividend

-

33.000

-

Dividend per inwoner

0,00

0,91

0,00

Alliander

Programma

Dekkingsmiddelen en overhead

Vestigingsplaats

Arnhem

Doelstelling en belang

Aansluiten van klanten op de energienetwerken en het distribueren van gas en elektriciteit. De taken zijn wettelijk bepaald omdat onze samenleving sterk afhankelijk is van een betrouwbare aanvoer van energie.

Partijen

De provincies Gelderland en Noord-Holland, BV Falcon en de gemeente Amsterdam hebben gezamenlijk 75% van de aandelen in bezit. Het overige deel is in bezit van 55 andere gemeentelijke aandeelhouders.

Vertegenwoordiging

Algemene vergadering van aandeelhouders en portefeuillehouder: wethouder P.L.P.S. Hofman

Risico's

Bij eventuele liquidatie van het bedrijf verlies van de waarde van de aandelenportefeuille en het dividend in onze begroting.

Onderwerpen

Zoektocht schaalvergroting, met name in Nederland en innovaties netwerk.

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportages en jaarstukken

Bedragen in €

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Aantal aandelen

539.969

539.970

539.971

Nominale waarde (x € 1)

2.699.845

2.699.850

2.699.855

Ontvangen dividend

361.177

592.093

592.093

Dividend per inwoner

9,94

16,32

16,35

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Programma

Dekkingsmiddelen en overhead

Vestigingsplaats

Den Haag

Doelstelling en belang

Het behoud van een belangrijk marktaandeel in het Nederlandse (semi)publieke domein en rendement voor de aandeelhouders.

Partijen

De Staat is houder van 50% van de aandelen, de andere 50% is van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap

Vertegenwoordiging

Algemene vergadering van aandeelhouders en portefeuillehouder: wethouder W.W. Buunk

Risico's

Verlies van de excellente kredietwaardigheid, scherpe inkooppositie en effectieve bedrijfsvoering. Bij een eventuele liquidatie van het bedrijf, verlies van de waarde van de aandelenportefeuille en dividend.

Onderwerpen

-

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportages en jaarstukken

Bedragen in €

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Aantal aandelen

72.384

72.384

72.384

Nominale waarde (x € 1)

180.960

180.960

180.960

Ontvangen dividend

183.132

206.294

206.294

Dividend per inwoner

5,04

5,69

5,70

Vitens

Programma

Dekkingsmiddelen en overhead

Vestigingsplaats

Den Haag

Doelstelling en belang

Gezonde (door veilig en betrouwbaar drinkwater) en duurzame samenleving met zorg voor de bescherming van natuur en milieu.

Partijen

Gemeenten en provincies (111 aandeelhouders)

Vertegenwoordiging

Algemene vergadering van aandeelhouders en portefeuillehouder: wethouder P.L.P.S. Hofman

Risico's

Bij een eventuele liquidatie van het bedrijf verlies van de waarde van de aandelenportefeuille en dividend.

Onderwerpen

-

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportages en jaarstukken

Bedragen in €

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Aantal aandelen

21.362

21.362

21.362

Nominale waarde (x € 1)

21.362

21.362

21.362

Ontvangen dividend

70.495

19.225

19.226

Dividend per inwoner

1,94

0,53

0,53