iconInleiding

Op dit moment is een adequaat risicomanagement niet meer weg te denken binnen een gemeentelijke organisatie. We willen zorgvuldig omgaan met zowel interne als externe factoren die bij gemeenten voor problemen kunnen zorgen. Openbaring van risico's brengt niet alleen financiële gevolgen met zich mee maar in veel gevallen ook niet financiële risico's. Hierbij valt te denken aan risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en juridische aansprakelijkheid waardoor er binnen onze gemeente imagoschade kan optreden tot op landelijke niveau.

Het niet of maar deels realiseren van beleidsdoelstellingen of projecten kan imagorisico's met zich meebrengen waardoor het verlies van vertrouwen in de overheid en haar bestuurders kan ontstaan. Daarom is het van belang deze risico's goed in beeld te hebben en te managen. Enerzijds om er voor te zorgen dat de totale omvang van de risico's (de benodigde weerstandscapaciteit) in verhouding staat tot de vermogenspositie van Bronckhorst. Anderzijds om er voor te zorgen dat er een bereidheid is om nieuwe risico's aan te gaan. Beide issues dragen bij aan een gezonde en dynamische organisatie.

In deze paragraaf staat welke onze nieuwe en onze meest relevante risico’s zijn. We schenken ook aandacht aan de risico's die zich in 2019 hebben geopenbaard. Een aantal risico's doet zich niet meer voor.

Ontwikkelingen:

Het coronavirus brengt veel onzekerheden en risico’s met zich mee die wij op het moment van samenstellen van de jaarstukken nog niet kunnen overzien. Dat het consequenties zal hebben voor het weerstandsvermogen en de risicoparagraaf is duidelijk. Welke dat betreft is nog moeilijk te overzien. Wij zien onder meer onzekerheden en potentiele risico’s op de volgende terreinen:

  • De zorgverlening aan onze inwoners
  • Maatregelen in het kader van de gezondheid
  • De uitkeringen aan onze inwoners
  • De subsidies voor gesubsidieerde instellingen
  • De bedrijfsvoering van onze organisatie
  • Het behalen van de doelstellingen op lopende projecten
  • Nieuw te starten projecten
  • De heffing en inning van lokale heffingen

De organisatie monitort voortdurend de ontwikkelingen en de hiermee verbonden risico’s en gevolgen voor het financiële resultaat 2020 en verder. Inmiddels hebben wij de belangrijkste risico’s in beeld gebracht en waar mogelijk worden dan ook beheersmaatregelen genomen. Mochten de actuele ontwikkelingen leiden tot aangepaste prognoses voor 2020 dan zal de organisatie deze verwerken in de tussentijdse rapportages.