iconRatio weerstandsvermogen

In onderstaande tabel hebben we diverse ratio's uitgewerkt om het weerstandsvermogen te kunnen toetsen (volgens artikel 17, lid 1 van de Financiële verordening 2017 Bronckhorst). Dit zijn ook de kengetallen die de provincie gebruikt vanuit haar functie als toezichthouder. Onder de tabel met ratio's beschrijven we wat de 5 landelijke kengetallen inhouden.

Omschrijving

2018 rekening

2019 begroting

2019 rekening

Netto schuldquote

0,00%

9,98%

5,97%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-10,27%

-1,59%

-5,53%

Solvabiliteitsratio

62,62%

61,01%

61,70%

Structurele exploitatieruimte

0,08%

-1,99%

-6,23%

Grondexploitatie

2,58%

0,56%

2,19%

Belastingcapaciteit

105%

107%

112%

Begrip netto schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de totale baten. Het geeft aan of Bronckhorst investeringsruimte heeft of juist op dat we op onze tellen moet passen. Daarnaast zegt het kengetal ook wat over de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger de schuld is, hoe meer kapitaallasten er zijn (rente en aflossing) waardoor een begroting minder flexibel wordt. De netto schuldquote geeft daarmee een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossing op de exploitatie. In de berekening wordt niet meegenomen waarvoor de schulden zijn aangegaan. Hier geldt: hoe lager de ratio hoe beter. De ratio stijgt in Bronckhorst omdat we veel rioolinvesteringen plannen en de reservepositie afneemt met het grote(re) gebruik van de bestemmingsreserve Sociaal domein.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Omdat onzeker is of de verstrekte leningen wel allemaal terug worden betaald, wordt onderscheid gemaakt tussen de "netto schuldquote" en "netto schuldquote gecorrigeerd voor alle door de gemeente verstrekte middelen aan deelnemingen, verbonden partijen en hypotheken personeel". Voor de netto schuldquote geldt ook: hoe lager het kengetal hoe beter.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarin de gemeentelijke bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Anders gezegd: het aandeel van het eigen vermogen in het totaal vermogen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (het financiële kengetal solvabiliteitsratio), hoe financieel gezonder de gemeente.

Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft dit kengetal ook aan of we in staat zijn om structurele tegenvallers op te vangen dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid.

Grondexploitatie

Het financiële kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) is ten opzichte van de jaarlijkse totale gemeentelijke baten. Wanneer een gemeente grond tegen de veel lagere prijs van landbouwgrond heeft aangekocht, loopt ze veel minder risico dan wanneer er dure grond is aangekocht. Dat de ratio in Bronckhorst 0% is, komt doordat we geen actieve grondexploitaties hebben.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk van Bronckhorst zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. De onroerende zaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing bepalen hoe hoog de woonlasten per gemeente zijn. De woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in een jaar worden vergeleken met het landelijk gemiddelde van het vorige jaar en uitgedrukt in een percentage daarvan. Een uitkomst lager dan 100% betekent dus lagere woonlasten dan het gemiddelde van Nederland. Meer hierover hebben we beschreven in de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).