iconAlgemeen

In het programma Zorg en Ondersteuning werken we aan onze ambities in het Sociaal Domein. Deze ambities staan centraal in het beleidskader 2019-2022. In het beleidskader is een forse transformatieopgave opgenomen voor de komende jaren. We werkten op verschillende manieren aan deze transformatieopgave:

We startten met de doorontwikkeling van de werkwijze van het Sociaal Team. Samen met Welzijn(stichtingen) werkten we toe naar maatschappelijke platforms.

De arbeidsmarkt bood voor meer mensen kansen, hierdoor zagen we ons cliëntenbestand vanuit de Participatiewet verder dalen. In het kader van de Participatiewet werkten we aan twee grote opgaven. De liquidatie van Delta per 1 januari 2020 en het oprichten van ‘De Werkcarroussel Bronckhorst’. Met de liquidatie van Delta beogen we meer eigen regie op onze WSW cliënten. De Werkcarroussel is er voor mensen die intensievere begeleiding nodig hebben naar regulier werk.

We zagen wederom een stijging van jeugdzorgkosten. De opbrengsten en het effect van de transformatie zijn pas over een langere tijd zichtbaar.

Vanuit de Wmo zorgde de landelijke invoering van het abonnementstarief voor een negatiever resultaat in de kosten voor Huishoudelijke hulp, dan vooraf voorzien. In 2020 werken we aan het terugbrengen van de balans.

Het programma bestaat uit drie deelprogramma’s:

1A Vitale inwoners en samenleving: Iedereen in Bronckhorst kan gewoon meedoen. We zetten hiervoor preventieve maatregelen en informele netwerken in.

1B: Toegang tot passende voorzieningen: Dit programma nemen we op in programma 1A en 1C. De financiële toelichting verantwoorden we dit jaar nog wel onder programma 1B in de taakveldenrekening.

1C: Individuele voorzieningen: We bieden ondersteuning aan inwoners die het niet lukt om op eigen kracht, of met hulp van informele netwerken, mee te kunnen doen.