iconDeelprogramma 1C INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

Bestuurlijke trekker:

Dhr. E.W. Blaauw

Ambtelijke trekker:

Dhr. J.H. van Cranenburgh

Maatschappelijke doelen

 • Inwoners ervaren een passend voorzieningenniveau.

Wat deden we in 2019 om de maatschappelijke doelen te bereiken?

Georganiseerd vrijwilligersveld

 • Verbeteren digitale informatievoorziening Sociaal domein
  De website www.meedoeninbronckhorst.nl kreeg een uitgebreide update, met onder andere de toevoeging van een sociale kaart en de vrijwilligersvacaturebank. De website geeft uitleg over het regelen van wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken in Bronckhorst. Daarnaast bevat de website informatie over organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven in de buurt. We ondersteunden dit inwonersinitiatief.

Onderzoeken Sociaal domein

In deelprogramma 1A benoemden we een aantal onderzoeken in het Sociaal domein. Hieronder lichten we deze inhoudelijk toe.

 • Analyse stijging kosten jeugdhulp
  We lieten een externe analyse uitvoeren naar jeugdhulp in de gemeente Bronckhorst. In dit onderzoek stonden twee hoofdvragen centraal:
  1. Hoe komt het dat de kosten voor jeugdhulp stijgen?
  2. Met welke ombuigingsmaatregelen zijn deze stijgende kosten terug te dringen?

  De belangrijkste conclusie is dat het percentage jeugdigen met een jeugdhulpindicatie niet uit de pas loopt met vergelijkbare gemeenten. Wel is het bedrag per indicatie hoger en stijgt het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van hulp fors. Hierdoor nemen de totale kosten van de jeugdhulp toe.
  De aanbevolen ombuigingsmaatregelen zijn het verbeteren van:
  • de bekendheid met de sociale kaart (inclusief alternatieve vormen van ondersteuning);
  • de samenwerking met de veiligheidsketen;
  • de invulling van het contractmanagement;
  • de verbinding met de zorgintensieve scholen.
  Deze aanbevelingen pakten we direct op en toetsen we periodiek op voortgang en resultaat. Een deel van de aanbevelingen voerden we al uit.
 • Analyse toekomstige vraag
  In de startnotitie van het beleidskader vermeldden we onderzoek te doen naar de toekomstige vraag in het Sociaal domein. Deze onderzoeksvraag bleek echter niet in te vullen vanwege de vele factoren die hier een rol in spelen. Met eigen data-analyse en een vergelijking met landelijke gegevens brachten we de ontwikkeling tot op heden in beeld. Om ontwikkelingen in het Sociaal domein beter te volgen en hierop te sturen, ontwikkelden we een eigen dashboard. In het dashboard monitoren we de uitgaven en de verstrekking van voorzieningen. Begin 2020 namen we het dashboard in gebruik.
 • Inwonerpanel Bronckhorst Spreekt
  Inwoners gaven een reactie op de eerste analyse voor het beleidskader door via het inwonerspanel 'Bronckhorst Spreekt' de belangrijkste thema's te benoemen. De uitkomsten kregen een plek in het beleidskader en de uitvoeringsprogramma's. De top drie sociale onderwerpen voor de gemeente was volgens de respondenten:
  • leefbaarheid van kernen;
  • het vasthouden van voorzieningen;
  • volwassenen- of ouderenzorg.

Grootste zorg van de respondenten is het niet langer zelfstandig kunnen wonen in geval van hulpbehoevendheid.

Sociale teams

 • Onderzoek functioneren sociale teams
  We voerden twee onderzoeken uit naar het functioneren van de sociale teams:
  1. Regionaal vergelijkend onderzoek 'Sociale teams in beeld'.
  2. Lokaal onderzoek evaluatie sociale teams.
 • Regionaal vergelijkend onderzoek
  De organisatie van de verschillende sociale teams in de acht Achterhoekse gemeenten vergeleken we met een extern onderzoek. Het onderzoek bracht in beeld hoe de samenwerkende gemeenten de inrichting, werkwijze, samenwerking en kwaliteitsbewaking rond de sociale teams hebben georganiseerd. Uit het onderzoek kwamen vier aanbevelingen naar voren:
  • Preventie optimaliseren;
  • De rol van netwerkspecialist in het sociaal team ontwikkelen;
  • Lokaal integraal netwerk opbouwen;
  • Meten van inhoudelijke doelen.
  De adviezen namen we mee in de transformatieopgave van de regionale samenwerking.
 • Evaluatie lokale sociale teams
  We evalueerden het functioneren van de sociale teams met een extern onderzoek. In dit onderzoek stonden de volgende hoofdvragen centraal:
  1. Hoe doen de sociale teams het volgens de stakeholders in relatie tot de verwachtingen zoals die zijn geformuleerd in 2014?
  2. Zijn de sociale teams volgens de stakeholders voldoende toegerust (zoals formatie, kennis, instructies, hulpmiddelen, voorzieningen) om de vragen van alle inwoners te kunnen afwikkelen?
  Volgens de onderzoekers is er onder de stakeholders veel waardering voor de inzet en de werkwijze van de sociale teams. De aanbevelingen zijn:
  • Ga door op de inhoudelijke koers.
  • Versterk de samenwerking met maatschappelijke partners.
  • Investeer in het voorveld en laat zien wat je doet.
  • Maak gebruik van de gebiedsgerichte indeling.
  De aanbevelingen pakten we direct op via een ontwikkelagenda. De aanbevelingen in de ontwikkelagenda toetsen we periodiek op voortgang en resultaat.

Bestrijding van armoede

 • Bestrijding van armoede
  Het project 'Vroeg Eropaf' kreeg een vervolg. Hiermee brengen we inwoners met problematische schulden eerder in beeld. We bieden hen schuldhulpverlening aan en ondersteuning op andere leefgebieden als dit nodig is. Het Gemeentelijke Belastingkantoor Twente en energieleverancier Essent werden ook signaalpartners. Hierdoor komen steeds meer inwoners met problematische schulden eerder in beeld.

  De gemiddelde hoogte van een schuld bij intake voor schuldhulpverlening bij de Stadsbank is € 23.000. We streven naar een maximaal gemiddelde schuld van € 10.000 bij intake door de Stadsbank in 2021. Of we dit halen is mede afhankelijk van het aansluiten van voldoende signaalpartners, zodat we de betrokken huishoudens ook signaleren.

  Op basis van Kader 5: Iedereen een stevige basis, (deelprogramma 1A), stelden we een uitvoeringsprogramma op ter bestrijding van armoede, waaronder 'stille armoede' en 'generatie-op-generatie' armoede.

Wet sociale werkvoorziening

 • Wet sociale werkvoorziening (Opheffing Delta)
  De gemeente Bronckhorst, Lochem en Voorst bereikten overeenstemming over de gezamenlijke opheffing van de GR Delta per 1 januari 2020. GR Delta stopte begin 2020 met het uitvoeren van de Wsw en bouwde haar activiteiten af. De uitvoering van de Wsw is per 1 januari overgedragen aan de gemeenten.

  We stelden een uitvoeringsprogramma vast over de wijze waarop we de Wsw uitvoeren. De belangrijkste uitgangspunten van het uitvoeringsprogramma zijn:
  • Door de Wsw-taken zelf uit te voeren kan de gemeente Bronckhorst haar eigen Wsw-beleid bepalen. Er hoeft geen invloed te worden gedeeld met derde partijen.
  • De gemeente Bronckhorst werkt al integraal voor het Sociaal domein. Het is daarom logisch om de Wsw hier aan toe te voegen.
  • De extra deskundigheid die in huis wordt gehaald voor de begeleiding van Wsw-medewerkers kan ook worden ingezet voor een aantal andere doelgroepen. Het gaat hierbij onder meer om de Participatiewet (nieuw beschut), Wmo (arbeidsmatige dagbesteding) en jeugd (uitstroom VSO/Pro).
  • Door de eigen regie is het mogelijk om structureel aandacht te besteden aan het ontzorgen van werkgevers. De drempels voor het in dienst nemen, hebben en houden van Wsw-medewerkers moeten zo laag mogelijk zijn.

Participatiewet

 • Vergroting uitstroom(Oprichting Meesterwerk o.a.)
  Door de economische groei komen meer mensen aan het werk. De mensen die geen baan vinden, vragen intensievere begeleiding richting werk. Uw raad verzocht om actief aan de slag te gaan met deze mensen die vallen onder de Participatiewet en ze intensiever te begeleiden en ondersteunen naar werk of dagbesteding,met in het bijzonder aandacht voor statushouders.
  Met ondernemers en onderwijs zochten we naar een gezamenlijke voorliggende voorziening waarin leren door werk(ervaring) het uitgangspunt is. Dit kreeg vorm in een leerwerkcentrum met de naam 'De Werkcarrousel Bronckhorst'.

  De Werkcarroussel biedt integraal ondersteuning en begeleiding aan inwoners met een grotere afstand tot werk en meervoudige ondersteuningbehoefte.
  In een vertrouwde setting krijgen kandidaten mogelijkheden om certificaten en diploma's te behalen. De kandidaten krijgen mogelijkheden om via detachering door te groeien naar (begeleid) werk. Het doel van de Werkcarrousel is om kandidaten uiteindelijk door te laten stromen naar regulier werk.

  De Werkcarrousel is een samenwerkingsverband van de gemeente Bronckhorst, Meesterwerk projecten, het Graafschap College en regionale bedrijven. Meesterwerk coördineert deWerkcarrousel.

Nieuwkomers

 • Verbeterde ondersteuning bij integratie(voorbereiding nieuwe wet)
  Met behulp van een pilotprogramma van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereidden we ons voor op de nieuwe inburgeringswet die per 1 januari 2021 in gaat. Het programma richt zich specifiek op vrouwelijke statushouders en loopt tot juni 2020. Het biedt hen actieve ondersteuning op hun inburgeringtraject, door het leren van de Nederlandse taal en het stimuleren van Nederlandse werknemersvaardigheden. Dit doen we interactief in groepsbijeenkomsten waarbij we uitleg geven over de Nederlandse maatschappij. Daarnaast krijgen alle deelneemsters individuele (job)coach trajecten.Achttien deelneemsters startten met het programma. Het Verwey Jonker Instituut evalueert de resultaten. We delen onze opgedane kennis en ervaringen met andere pilotgemeenten. Hierdoor leveren we een positieve bijdrage aan onze en andere organisaties die met de nieuwe wet gaan werken.
 • Uitvoeringsprogramma voor nieuwkomers
  Het uitvoeringsprogramma voor nieuwkomers integreerden we in het Beleidskader Sociaal Domein. De speerpunten namen we op in Kader 3: Bronckhorst inclusief en Kader 5: Iedereen een stevige basis. Het doel is dat statushouders zo snel mogelijk mee doen in onze samenleving en niet afhankelijk blijven van de overheid.