iconWat heeft het gekost

Programma 1 Zorg en ondersteuning

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2019 na wijzigingen

Rekening 2019

1A Vitale inwoners en samenleving

Totaal lasten

2.987

2.661

2.873

2.653

Totaal baten

10

-

8

10

Totaal

-2.977

-2.661

-2.866

-2.643

1B Toegang tot passende voorzieningen

Totaal lasten

1.562

687

-1.803

1.526

Totaal baten

53

-

-

13

Totaal

-1.509

-687

1.803

-1.513

1C Individuele voorzieningen

Totaal lasten

29.875

27.661

32.369

32.824

Totaal baten

6.742

5.999

5.820

5.596

Totaal

-23.133

-21.662

-26.549

-27.228

Saldo

-27.618

-25.010

-27.611

-31.384

Financiële afwijkingen

V_1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING

Verschil begr.na wijz. / rekening 2019

V / N

6-1_ Samenkracht en burgerparticipatie

177

V

7-1_ Volksgezondheid

46

V

Totaal 1A

222

V

V_1B TOEGANG TOT PASSENDE VOORZIENINGEN

Verschil begr.na wijz. / rekening 2019

V / N

6-2_ Wijkteams

-3.316

N

Totaal 1B

-3.316

N

Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.

Investeringsplan

Voor dit programma hebben we geen investeringen gedaan.

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving

Besluit

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

Bijzondere bijstand

Basis begroting

BR Minima

5

Pilot POH / SOH

R 29-05-2019

Algemene Reserve

133

Beschikking reserves Programma 1

-

138