iconDeelprogramma 2A PASSEND WONEN

Bestuurlijke trekker:

Dhr. E.W. Blaauw

Ambtelijke trekker:

Mw. C.H. van den Brink

Maatschappelijke doelen

 • Het creëren van vitale leefbare kernen met een woningvoorraad die zowel kwantitatief als kwalitatief aansluit bij de demografische ontwikkelingen en passend is binnen de Woningwet.

Wat deden we in 2019 om de maatschappelijke doelen te bereiken?

Woonbeleid

 • Nieuwe woonvisie: ruimte voor wonen in Bronckhorst
  We willen dat iedereen, jong en oud, goed kan wonen en blijven wonen in Bronckhorst. Daarom stelde de raad in juli 2019 de nieuwe woonvisie ‘Ruimte voor wonen in Bronckhorst 2019-2025' vast.

  Het verbeteren en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad heeft de komende jaren prioriteit. Ook staan we voor uitdagingen op het gebied van wonen en zorg, onder andere omdat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen.

  Er is op korte termijn behoefte aan extra woningen. Het nieuwe beleid biedt ruimte aan woningbouwinitiatieven die voorzien in een concrete woonbehoefte. Vanaf eind 2019 kan iedereen woningbouwinitiatieven indienen. Deze initiatieven toetsen we aan de uitgangspunten en prioriteiten uit de woonvisie. De focus ligt op transformatie van bestaand vastgoed, maar er zijn ook mogelijkheden voor woningsplitsing en vernieuwende woonvormen.
  Op basis van ervaringen vanuit de woningbouwinitiatieven en ontwikkelingen in de markt, evalueren we regelmatig of − en zo ja, hoe − we de uitgangspunten en prioriteiten kunnen bijstellen.
 • Start voorbereidingen Bloemenbuurt
  De komende jaren gaat wooncorporatie ProWonen zo’n 300 bestaande woningen per jaar verduurzamen. ProWonen wil dat al haar woningen in 2050 CO2 neutraal zijn. De Bloemenbuurt in Zelhem is één van de wijken die ze aanpakt om dit doel te bereiken. Dit doet ProWonen door de inzet van het concept ‘Blokje om’ van Dura Vermeeren door grondige renovatie van een aantal woningen. ProWonen wil bij deze opgave samenwerken met de gemeente.

  We besloten samen met ProWonen een plan te maken voor de herinrichting van vier straten in de Bloemenbuurt. In dit plan is aandacht voor het toekomstbestendig maken van de buitenruimte en voor de gemeentelijke duurzaamheidsambities. Het gaat om de straten: Dahliastraat, Zinniastraat, Zonnebloemstraat, Asterstraat en een klein deel Korenbloemstraat.
  Via de perspectiefnota vroegen we een bedrag aan van € 500.000.Dit is niet gehonoreerd. Wel is een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld voor een plan voor de herinrichting. Voor het opstellen van het plan selecteerden wij een adviesbureau. Uitvoering van dit plan blijft onzeker zolang geen uitvoeringsbudget beschikbaar is vanuit de gemeente.

Landelijke indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Gelderland 2018

Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)

ABF 2018

3,3

3,1

3,7

10

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 23-03-2020