iconDeelprogramma 2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING

Bestuurlijke trekker:

Mw. M. Besselink / Dhr. E.W. Blaauw /

Dhr. W.W. Buunk / Dhr. P.L.P.S. Hofman

Ambtelijke trekker:

Mw. E. Hanzens

Maatschappelijke doelen

 • Een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving.
 • Alle kernen en het buitengebied zijn goed bereikbaar.
 • Beschikbaarheid van goede voorzieningen, passend bij de demografische ontwikkeling.

Wat deden we in 2019 om de maatschappelijke doelen te bereiken?

Veiligheid en handhaving

 • Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving
   
  Veel overtredingen losten we op door in gesprek te gaan met overtreders. We onderzochten het effect van deze wijze van sociaal handhaven. Het blijkt dat sociaal handhaven succesvol is. Een belangrijk aspect is dat de gemeente opvolging geeft aan gemaakte afspraken.
  In situaties waar sociaal handhaven niet lukt, starten we de juridische procedure op.
 • We startten met meer toezicht op de naleving van 'verevenings- overeenkomsten landschappelijke kwaliteit'. Dit leidde ertoe dat we voortaan kiezen voor het bestuursrechtelijk − in plaats van privaatrechtelijk − vastleggen van vereveningsverplichtingen. Verplichtingen in een privaatrechtelijke overeenkomsten zijn lastiger te handhaven.

  Op het gebied van drank en horeca gaven we invulling aan het in 2017 gesloten samenwerkingsconvenant 'Collegiale uitruil toezichthoudend ambtenaren en BOA’s Openbare Ruimte in de Regio Achterhoek'. We werkten intensief samen met de gemeente Berkelland.
  Het aantal processen verbaal nam fors toe. Deze stijging schrijven we met name toe aan overtredingen van de Dranken Horecawet. Vooral het alcoholgebruik onder minderjarigen stijgt. Minderjarigen verwijzen we door naar Bureau Halt en IrisZorg. Deze manier van werken is succesvol.
 • De bedrijfsvoering en de financiën van de VNOG zijn op orde.
   
  De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) ging aan de slag met het op orde brengen van haar financiën. Tijdens de bestuurlijke tweedaagse in september presenteerde VNOG haar Toekomstvisie en Opdrachten. We informeerden de raad hierover.
   
   
 • Versterking lokale aanpak ondermijning.
  De raad stelde het Integraal veiligheidsbeleid 2020-2022 vast. Prioriteit in dit beleidsplan is 'ondermijning'. De komende jaren werken we dit beleidsplan uit in een lokaal plan van aanpak ondermijning. We voerden diverse Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) onderzoeken uit en spraken netwerkpartners over ondermijning en over de uitkomsten en de aanpak van de ondermijning. Tevens zetten we de samenwerking binnen het Keurmerk Veilig Buitengebied voort en organiseerden we tweemaal een 'groene nacht'. Dit is een integrale controle met diverse netwerkpartners om samenwerking te bevorderen.

Verkeer en vervoer

 • Start met Visie op mobiliteit 2030
  We pakten de Visie op mobiliteit 2030 nog niet op. Andere werkzaamheden, zoals de ondersteuning van Vitale kernen en de CPO's, vroegen meer inzet dan verwacht. We zagen kansen om de Mobiliteitsvisie te integreren in het proces van invoering van de Omgevingswet.
  We troffen voorbereidingen om in 2020 een wegennetprogramma ter vaststelling aan de raad aan te bieden. Dit programma beschrijft de functie, vormgeving en gebruik van onze wegen.
   
 • Verkenning gebiedsgerichte aanpak verkeers- en verkeersveiligheidsvraagstukken
  De gebiedsgerichte inventarisatie van verkeersonveilige situaties in Wichmond Vierakker leidde tot een knelpuntenlijst. Kleine zaken, zoals het aanpassen van bebording en belijning, voerden we uit. Voor grotere zaken, zoals een mogelijke herinrichting van de Beeklaan,sluiten we aan bij beheer- en onderhoudsklussen aan de weg of de riolering.
   
 • Bewustwordingscampagnes (educatie en voorlichting)
  Wij leverden een financiële bijdrage aan het jaarplan van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Hiervoor namen we schriftelijke- en praktijkverkeersexamens af op de basisscholen in Zelhem, Hengelo, Vorden en Steenderen. Samen met politie en VVN voerden we een verlichtingscontrole uit en gaven we voorlichting over verlichting in het weekblad Contact en aan Dbo’s. VVN heeft de beschikking over één van onze snelheidsdisplays (Smiley). Deze zetten wij in op locaties waarover meldingen binnenkomen van onze inwoners.

Lege stoelenactie
In september stonden op markten en dorpspleinen lege stoelen in Gelderland en Overijssel. Deze stonden symbool voor de mensen die in 2018 in deze provincies door een verkeersongeval om het leven kwamen. Ook op het dorpsplein in Vorden stonden 93 lege stoelen. Deze campagne is bedoeld om inwoners bewust te maken van het feit dat ieder verkeersslachtoffer een leegte achterlaat en dat het belangrijk is te blijven werken aan verkeersveiligheid.

Regionale campagnes
In regioverband stelt het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost Nederland (ROVON) ieder jaar, samen met gemeenten, een werkplan vast met voorlichtings- en educatieprojecten. In Bronckhorst gaf ROVON les aan basisscholen over 'Niet appen op de fiets' en de 'Dode hoek van vrachtwagens'.

 • Herinrichting Wildenborchseweg Vorden
  Op verzoek van enkele bewoners startten we een project om de snelheid op de Wildenborchseweg terug te dringen naar de maximumsnelheid van 60 km/uur. Het ontwerp is gereed en de civiele en ruimtelijke processen zijn doorlopen. De uitvoering vindt plaats in het voorjaar van 2020.
 • Herinrichting Ruurloseweg Hengelo
  We voerden verkeersmaatregelen aan de Ruurloseweg in Hengelo uit. Dit om trillings- en geluidshinder weg te nemen. In het najaar evalueerden we dit met een afvaardiging van de bewoners. De bewoners zijn overwegend tevreden met het resultaat. Een aantal aandachtspunten losten wij meteen na de evaluatie op.
   
 • Mediation Hummeloseweg Laag-Keppel
  De bewoners van de Hummeloseweg en de Dbo’s van Keppel en Hummelo doorliepen samen met de gemeente een mediationtraject. Het doel was om tot een oplossing te komen voor het verkeersknelpunt op de Hummeloseweg. Dit resulteerde in een voorstel voor een gedragscampagne. Deze campagne voerden we niet uit omdat op verzoek van de drie partijen er in 2020 nog met de provincie gesproken wordt over een integrale oplossing. Dit omdat er ook een knelpunt is in het verlengde van de Hummeloseweg, namelijk de Dorpsstraat in Laag-Keppel (N814 van de provincie).

Visie onderhoud wegen

 • Visie onderhoud wegen
  We zorgden voor een veilige openbare ruimte en maakten hierin een integrale afweging. Dit doen we op basis van een actuele inventarisatie en een integraal beleidsplan (o.a. visie op onderhoud wegen, civiele kunstwerkenen mobiliteit). Binnen de huidig beschikbare budgetten is het niet mogelijk om het minimale onderhoudsniveau van 'instandhouding' vast te houden. Om geen verdere kapitaalvernietiging te veroorzaken is verhoging van het onderhoudsbudget noodzakelijk. Het voorstel hiervoor leggen we in 2020 integraal aan u voor.

Onderwijs

 • Integraal Huisvestingsplan
  In afstemming met de schoolbesturen kwam een procesvoorstel tot stand. Vervolgens zochten we samen met een afvaardiging van de schoolbesturen naar een onafhankelijke procesbegeleider. We werken aan een nieuw integraal Huisvestingsplan dat in 2020 gereed moet zijn.
 • Rijkere visie op onderwijs
  We stelden, samen met het onderwijs en kinderopvangorganisaties, vijf thema's vast die we in 2020 verder uitwerken. Deze thema's zijn: cultuur, gezonde jeugd, duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en leesbevordering. De Rijkere visie kreeg een plek in het beleidskader Sociaal domein en is onderdeel van de uitvoeringsprogramma's.
 • Besluit onderwijshuisvesting Voortgezet onderwijs Vorden
  In oktober besloot de raad over de onderwijshuisvesting van VO Vorden. De raad besloot om een aanvullend en onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren. Met dit besluit is de scenario- en locatiekeuze uitgesteld. De uitkomsten van het onderzoek leggen we aan de raad voor als onderdeel van de besluitvorming bij de perspectiefnota 2021-2024.

Beleid op binnensportaccommodaties

 • Beleid op binnensportaccommodaties
  Het college gaf het Mulierinstituut opdracht om de huidige en toekomstige behoefte aan (particuliere en gemeentelijke) binnensportaccommodaties in beeld te brengen. De conclusie van het onderzoek is dat de gemeente over teveel sportvloeroppervlakte beschikt. Daarom besloot het college drie gemeentelijke gymzalen te sluiten.
  De gemeente wil een onderbouwd accommodatiebeleid voeren en neemt de uitkomsten van dit onderzoek hierin mee. Uitgangspunt is te komen tot een optimale bezetting, zo goed mogelijk verdeeld over de kernen. Bij de perspectiefnota 2021-2024 bieden wij dit accommodatiebeleid inclusief de duurzaamheidsopgave aan.

Bibliotheek

 • Bibliotheek
  In de afgelopen jaren bleek er een financieel verschil te zijn tussen de exploitatiebegroting van de bibliotheek en de gemeentelijke begroting. We vulden dit incidenteel aan en doen dit ook in 2020. De exploitatiebegroting baseren we op afspraken in de budgetovereenkomst. Deze overeenkomst loopt tot 2021. In de gemeentelijke meerjarenbegroting namen we voor de komende jaren € 647.000 op. Dit bedrag nemen we als uitgangspunt voor nieuwe afspraken vanaf 2021. In het verleden vulden we het bedrag met incidentele middelen aan. Het is een stevige opgave voor de bibliotheek om te komen tot een andere invulling van haar taken.
  We werken toe naar een situatie waarin de bibliotheek een sterke maatschappelijke functie behoudt. Dit in samenwerking met andere maatschappelijke partners en duidelijke financiële kaders.
 • Huisvesting Bibliotheek
  De huidige huisvestingslasten van de vier vestigingen in Vorden, Hengelo, Zelhem en Steenderen bedragen circa € 140.000. We zoeken voor de periode vanaf 2021 naar mogelijkheden om invulling te geven aan een fysieke aanwezigheid tegen lagere kosten.
  Het bedienen van zoveel mogelijk inwoners is hierbij het uitgangspunt.
  Via een vrije motie (2018) droeg de raad het college op om de haalbaarheid van het handhaven van de bibliotheek op de huidige locatie te onderzoeken. Dit deden we in samenwerking met de bibliotheek en de werkgroep Vitale kernen Zelhem. We rapporteerden de raad hier regelmatig over.
  We onderzoeken ook gezamenlijke huisvesting met meerdere maatschappelijke organisaties in het centrum van Zelhem. De huidige locatie van de bibliotheek is een van de mogelijke locaties.

Biodiversiteit

 • Opstellen basisdocument biodiversiteit
  We stelden het beleidsplan 'Samen voor biodiversiteit' op. In het plan namen we een concreet uitvoeringsprogramma op. Het uitvoeringsprogramma richt zich op inbreng in ruimtelijke processen, beheer, communicatie en participatie, en projecten.
 • Soortenatlas
  Als basis voor het plan 'Samen voor biodiversiteit' maakten we de 'Soortenatlas'. In de Soortenatlas beschrijven we de kansen voor het verbeteren van de biodiversiteit en geven we inzicht in de huidige stand van zaken. Daarnaast geeft de atlas leefgebieden en bijbehorende gidssoorten weer. Deze informatie is de basis voor een natuurlijker beheer in de dorpskernen en voor alternatief bermbeheer.
 • Starten pilots op biodiversiteit
  We startten pilots voor het verbeteren van de biodiversiteit. De resultaten van deze pilots staan op de website van de gemeente onder het onderwerp Op Morgen. In samenwerking met buurtorganisaties, betrokken inwoners en scholen voerden we projecten uit.
 • Bestrijding plagen en onkruiden
  De bestrijding van plagen en onkruiden stond vooral in het teken van het bestrijden van de eikenprocessierups. De plaagdruk was drie maal erger als in 2018. We evalueerden de uitvoering van de bestrijding en we maakten een bestrijdingsplan voor de eikenprocessierups in 2020.

Bomenbeleidsplan

 • Uitvoering bomenbeleidsplan
  Het achterstallig onderhoud aan bomen in het buitengebied werkten we grotendeels weg. We snoeiden circa 16.500 bomen. We voerden ook groeiplaatsverbeteringen uit op verschillende locaties in de gemeente, zoals:
  - bij de begraafplaats Steenderen (1 rode beuk);
  - in Halle (2 monumentale knotlinden);
  - in Hengelo (1 linde);
  - in Vorden (13 inlandse eiken);
  - in Zelhem (2 inlandse eiken en 1 beuk).

Fysieke leefomgeving

 • Meerjarenplan fysieke leefomgeving
  We namen in het programmaplan 2019-2022 een meerjarenprogramma 'Reconstructie openbare ruimte' op. Van hieruit ontwikkelen wij plannen. Het programma brengt knelpunten in beeld, geeft oplossingsrichtingen en maakt de financiële consequenties duidelijk.
   
   
 • Passende en duurzame inrichting Dorpsstraat Halle
  De Werkgroep verkeer van Halle’s Belang, de provincie en de gemeente werkten samen aan een nieuw inrichtingsplan voor de Dorpsstraat in Halle. Dit is onderdeel van de aanpak van de provinciale weg (N330) tussen Zelhem en Varsseveld. Met deze inrichting vergroten wij de verkeersveiligheid en leefbaarheid.
  Halle’s Belang en de inwoners reageerden tijdens de inloopavonden positief op het inrichtingsplan. Bij de herinrichting koppelen we hemelwater af van het gemengde riool. Alle aanwonenden willen ook graag een steentje bijdragen door het hemelwater van hun woningen af te koppelen. Met de herinrichtingswerkzaamheden zorgen we voor het afkoppelen van de voorzijde van de woningen. Voor het afkoppelen van de achterzijde zijn subsidiemogelijkheden. De provincie verwacht het werk eind 2020 op te leveren.

Omgevingswet

 • Plan van aanpak implementatie Omgevingswet
  Op basis van de routekaart (plan van aanpak) werkten we aan de invoering van de Omgevingswet. De raad stelde de ambitie- en rolopvatting (onder andere opgavegericht, integraal rondom gebied of thema en participatief) van de gemeente vast.

  Voor uitvoering van de routekaart richtten we een programmaorganisatie in. De programmaorganisatie is verantwoordelijk voor de invoering van de Omgevingswet.
  We richtten realisatieteams in rondom de thema’s participatie, kerninstrumenten, opgaven en proces &ICT. Zij werkten aan opdrachten uit de routekaart. Zo bepaalden we onze vijf belangrijkste strategische opgaven waarop we de visie verder ontwikkelen:
  • energie en klimaat;
  • gezonde leefomgeving;
  • landschappelijke kwaliteit;
  • slimme economie;
  • sterke dorpen en leefbaar en veilig platteland.
    
  We legden deze strategische opgaven begin 2020 voor aan de raad.

Landelijke indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Gelderland 2019

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2018

0,3

0,3

geen data

geen data

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2018

1,8

1,8

geen data

geen data

Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2018

2,2

1,1

geen data

geen data

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2018

1,5

2,2

geen data

geen data

% Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) (leerlingen 12-23 jaar zonder startkwalificatie)

DUO 2018

0,9%

1,3%

geen data

geen data

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

Ingrado2018

0,5

-

geen data

geen data

Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

Ingrado2018

18

18

geen data

geen data

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 23-03-2020

Indicator

Bron

Realisatie 2012

Realisatie 2016

Gelderland 2016

% Niet-sporters

RIVM 2016

46,6%

42,5%

46,8%

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 23-03-2020