iconWat heeft het gekost

Programma 2 Wonen en leefomgeving

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2019 na wijzigingen

Rekening 2019

2A Passend wonen

Totaal lasten

1.271

1.232

2.613

1.590

Totaal baten

833

643

1.508

913

Totaal

-438

-589

-1.105

-677

2B Aantrekkelijke leefomgeving

Totaal lasten

22.455

21.841

24.503

23.380

Totaal baten

6.280

5.917

6.506

6.807

Totaal

-16.175

-15.924

-17.998

-16.573

Saldo

-16.613

-16.513

-19.102

-17.250

Financiële afwijkingen

V_2A PASSEND WONEN

Verschil begr.na wijz. / rekening 2019

V / N

8-2_ Grondexploitaties (niet-bedr.terreinen)

287

V

8-3_ Wonen en bouwen

141

V

Totaal 2A

428

V

Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.

Investeringsplan

Omschrijving

Jaar

Krediet

Besteed t/m 2018

Besteed in 2019

Restant krediet

Werf Hengelo

2015

3.042

2.606

65

372

Werf Hengelo Grondkosten

2015

856

1.083

-

-227

Reconstructie Voor Drempt

2017

672

464

154

54

Vervanging drukriolering

2017

1.092

385

696

12

Vervanging IBA'S elektronisch

2017

24

12

2

10

Parkeerplaats onderwijscluster Rozenstraat

2018

60

-

-

60

LED openbare verlichting

2018

1.075

190

793

92

Vervanging drukriolering

2018

835

-

21

813

Voormalig Union gebouw

2018

125

61

-

64

Reconstructie Dorpsstraat Hengelo

2019

190

-

-

190

VV herinrichting Ruurloseweg Hengelo

2019

300

-

239

61

Verkeersmaatregelen Wildenborchseweg

2019

250

-

24

226

Riool Dorpsstraat Halle

2019

320

-

2

318

Vervanging vrijverval riolering

2019

724

-

15

709

Verbetering vrijverval riolering

2019

112

-

62

50

Renovatie gemal en drukr mech elekt

2019

334

-

8

326

Renovatie gemalen en drukr civiel

2019

89

-

-

89

Renovaties IBA's

2019

47

-

-

47

Afkoppelen

2019

619

-

133

486

Materieel buitendienst, lopende kredieten

div.

450

36

30

384

Materieel buitendienst, afgesloten kredieten

div.

906

39

1.005

-138

Investeringen Programma 2

12.122

4.875

3.249

Materieel buitendienst:
De overschreiding bij 'afgesloten kredieten' heeft vooral betrekking op de aanschaf van 2 grote DAF kipper kraan vrachtwagens waarvan de aanbesteding duurder is uitgevallen. We hebben u hierover al geinformeerd in de 2e tussenrapportage 2019.

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving

Besluit

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

Bijdrage realisatie woonruimten Zelhem

R 13-12-2018

BR Bovenwijkse voorzieningen

216

Sloopsubsidies

R 07-11-2019

BR Bovenwijkse voorzieningen

56

Afwaardering schoollocatie Vorden

R 29-05-2019

Algemene Reserve

110

Projecten landschapselementen

R 13-12-2018

Algemene Reserve

42

Project herstelplan bomen

R 29-05-2019

Algemene Reserve

183

Bibliotheekwerk

R 13-12-2018

Algemene Reserve

150

Beschikking reserves Programma 2

-

756