iconDeelprogramma 3A ECONOMIE

Bestuurlijke trekker:

Dhr. W.W. Buunk

Ambtelijke trekker:

Mw. C.H. van den Brink

Maatschappelijke doelen

 • Een gezond en toekomstbestendig ondernemersklimaat en bedrijfsleven in Bronckhorst en de Achterhoek.
 • Bronckhorst en de Achterhoek zijn een kansrijke en aantrekkelijke gemeente en regio om in te werken.
 • De winkelkernen in Bronckhorst zijn vitaal.

Wat deden we in 2019 om de maatschappelijke doelen te bereiken?

Regionale programmering bedrijventerreinen

 • Regionale programmering bedrijventerreinen
  S
  amen met de zeven andere Achterhoekse gemeenten en de Provincie, stelden we het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) vast. Als gevolg van de Provinciale verkiezing in maart trad een nieuw college aan. Op verzoek van de nieuwe Gedeputeerde Staten legden we aanvullende afspraken vast in de vorm van een addendum. De afronding vindt in 2020 plaats. Het RPW geeft inzicht in de ruimtebehoefte van nieuwe bedrijventerreinen. Daaruit blijkt dat er een groei van 16% aan bedrijventerrein nodig is. Op basis van het RPW werken we de vraagbehoefte uit. Waar mogelijk zetten we vrijkomende agrarische locaties in.

Sloopfonds

 • Sloopfonds
  Vanwege schaalvergroting in de landbouw zijn veel gebouwen in het buitengebied overbodig. Deze leegstaande gebouwen kosten de eigenaar geld. Sloop is een manier om deze kosten te beperken én verpaupering door leegstaande gebouwen te voorkomen. In 2017 startten we een pilot 'Sloopfonds' om het slopen van overbodige gebouwen in het buitengebied te stimuleren.

  Als gevolg van ons vereveningsbeleid nemen we in sommige gevallen de vereveningsverplichting over van initiatiefnemers als zij hier niet aan kunnen voldoen. De verplichting houdt in dat initiatiefnemers (elders) bebouwing slopen, voordat zij mogen uitbreiden. Zo ruimden we 150.000 m² aan bebouwing op. De opgedane ervaringen verwerken we in 2020 in regulier beleid met een structureel sloopfonds.

Ondernemerschap

 • Accountmanagement
  Onze accountmanagers begeleiden en adviseren (startende) ondernemers op het gebied van vestiging, verplaatsing of uitbreiding van hun bedrijf en de daarvoor benodigde vergunningen. Daarnaast coördineren de accountmanagers een snelle en juiste afhandeling van ondernemerszaken binnen de gemeente en bewaken zij de voortgang.
  Voor het verbeteren van het ondernemersklimaat stelden we een 'rode loperbeleid' op. We verdeelden de aandachtsvelden toerisme en recreatie, agrarische sector en MKB/industrie onder de drie accountmanagers. Dit geeft ondernemers meer helderheid over het economisch beleidsterrein en de rol van de accountmanagers. Hierdoor verbeterde de gemeentelijke zichtbaarheid en bereikbaarheid voor het bedrijfsleven.

  De accountmanagers bezochten en onderhielden contacten met ondernemers uit verschillende sectoren in onze gemeente en legden ruim 171 bedrijfsbezoeken af. Zij hielpen ondernemers en bedrijven onder andere met vestigingsvraagstukken (supermarkt in Vorden), ontwikkeling van het werkcarrousel (zie programma 1C) en innovatieve vraagstukken (bijvoorbeeld voertuigen met waterstof als brandstof).
  Het systematisch en geautomatiseerd monitoren van klantcontacten stond daarbij centraal.

  Om ook startende ondernemers te ondersteunen organiseerden we, in samenwerking met de ROZ-groep, een 'Startersevent'. De deelnemers deden mee aan verschillende praktijkgerichte workshops. Verder was er ruimte voor netwerken en het stellen van vragen aan de wethouder en de accountmanagers. Het 'Startersevent' is goed bezocht en ontvangen door de deelnemers.

  De vijf bedrijventerreinen kregen onder begeleiding van de accountmanagers wederom het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen. Het keurmerk is drie jaar geldig.
 • Economische agenda
  We voerden de acties uit de Economische agenda deels uit. In het proces voor het opstellen van de economische agenda richtten ondernemers het platform Ondernemend Bronckhorst op. Vanwege te weinig draagvlak onder ondernemersverenigingen en bedrijvenkringen kreeg dit (nog) geen structurele invulling.
  Ondernemersverenigingen en bedrijvenkringen zijn van mening dat momenteel volstaan kan worden met de reguliere overlegmomenten, deze spelen volgens hen voldoende in op het geschakeerde speelveld binnen onze gemeente. We blijven continu zoeken naar nieuwe mogelijkheden om verbinding te leggen en te onderhouden met belangenorganisaties van het bedrijfsleven.
 • Met zorg ruimte creëren voor bedrijven
  Door economische groei werden meer bedrijfskavels verkocht. De voorraad beschikbare bedrijfskavels in Hengelo, Steenderen en Zelhem nam hierdoor af. Om bedrijventerreinen optimaal te benutten, toekomstbestendig en veilig in te richten en zittende ondernemers te faciliteren, keken we naar de mogelijkheden voor herstructurering. Onder leiding van een externe gebiedsregisseur startten we een gebiedsproces voor de herstructurering van het verouderde Industriepark in Zelhem.
 • Actief netwerk agrarische ondernemers en gemeente
  Om kennis te maken met en beter inzicht te krijgen in de agrarische sector voerden we gesprekken met met zeventig agrariërs. Dit is 10% van de agrarische sector in onze gemeente.
  We verwerkten de opbrengsten uit de gesprekken in het document'Verkenning in de landbouw'.Dit vormt input voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie.

  We verkenden de mogelijkheden om in regionaal verband een agrarische coach in te zetten. Dit krijgt in 2020 verder vorm.

Kwaliteitsimpuls en beheer bedrijventerreinen en kernwinkelgebieden

 • Ondernemersfonds
  Na drie jaar evalueerden we de pilot voor het heffen van een reclamebelasting over openbare aankondigen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Het betreft de kernwinkelgebieden Hengelo, Vorden en Zelhem. De opbrengst van de reclamebelasting keren we − na aftrek van kosten − uit aan de ondernemersfondsen in de drie verschillende kernwinkelgebieden. Met deze opbrengst financieren ze eigen projecten.
  De evaluatie gaf aan dat er behoefte is aan het voortzetten van de ondernemersfondsen in de bestaande winkelkernen. We zetten de ondernemersfondsen in deze kernen de komende vijf jaar voort.
 • Parkmanagement
  Op verzoek van de Industriële Kring Zelhem is besloten de reclamebelasting in te zetten voor een ondernemersfonds: Stichting Parkmanagement. Parkmanagement is een vorm van samenwerking tussen ondernemers gevestigd op een bedrijventerrein. Gezamenlijk werken de bedrijven aan een veiliger en gezonder werkomgeving of een betere interne en externe bereikbaarheid.

Verbetering samenwerking en verduurzaming bedrijventerrein 't Werkveld

 • Collectieve energietransitie
   
  Het project ‘Verbetering samenwerking en verduurzaming ’t Werkveld Vorden’ kreeg een vervolg. Dit project borgen we in de reguliere structuur. De plaatselijke ondernemers richtten Stichting bedrijventerrein ’t Werkveld op. De Stichting ontving subsidie van de provincie Gelderland om professionele energiescans uit te laten voeren. Dit leidde tot individuele energiebesparingsadviezen en -maatregelen.

  De restvraag naar warmte en energie gaan de bedrijven opvangen met een collectieve voorziening met als doel ’t Werkveld energieneutraal of energiepositief te maken.
  Gemeente en ondernemers gaan initiatieven nemen om ’t Werkveld te vergroenen met meer aanplant van bomen, struiken en perkjes. Hierdoor verbetert de uitstraling van het gebied en vermindert de hittestress.

Vergroten van de kwaliteit van het toeristisch aanbod

 • Actualisatie verordening toeristenbelasting
  We stelden een nieuwe verordening toeristenbelasting vast. Dit deden we op verzoek van de toeristische ondernemers en om te voldoen aan de wettelijke eisen. Ook maakten we het tariefstelsel overzichtelijker door minder tarieven te hanteren. De opbrengst van de toeristenbelasting komt volledig ten goede aan toerisme.
 • Beleidsvisie recreatie en toerisme
  We stelden een nieuwe beleidsvisie recreatie en toerisme met uitvoeringsprogramma op. Verschillende toeristische ondernemers en belanghebbenden leverden hiervoor input, waardoor er een gedragen visie ligt. Deze geeft richting aan de inspanningen van gemeente, ondernemers en organisaties om de toeristisch-recreatieve sector verder te ontwikkelen. Dit draagt bij aan het versterken van de (vrijetijds)economie.Begin 2020 legden we de definitieve visie aan u voor.
   
 • Wandelgemeente van het jaar
  Dankzij een intensieve marketingcampagne is de gemeente Bronckhorst door wandelkrant Te Voet uitgeroepen tot 'Wandelgemeente van het jaar 2018'. Een mooie titel die ook in 2019 zorgde voor meer aandacht voor onze gemeente. Verschillende ondernemers gaven aan dat er veel meer wandelaars bij hun onderneming kwamen.Ondanks dat de titel in mei overging naar de gemeente Valkenburg aan de Geul, werkt het positieve effect nog steeds door.
   

Regionale samenwerking

 • Proefboerderij De Marke
  De Marke is een onderzoeksinstituut en proefboerderij van de Wageningen University & Research (WUR), dat zelfstandig werd in de vorm van een coöperatie. De Marke vervult een centrale rol als kenniscentrum voor de kringlooplandbouw en de boeren die samenwerken in de Vruchtbare Kringloop Achterhoek.

  Onze accountmanagers namen actief deel aan het proces om De Marke te transformeren naar een breder kenniscentrum, waar bedrijven in de toekomst producten ontwikkelen, testen en demonstreren. Vanuit de regionale samenwerking kreeg De Marke een financiële bijdrage via de Regiodeal.
 • Samenwerking West-Achterhoek
  We werken samen met de gemeenten uit de West-Achterhoek (Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek) om de economie te stimuleren. Er zijn twee regionale bedrijventerreinen. Een logistiek bedrijventerrein in 's Heerenberg en een bedrijventerrein voor de maakindustrie in Wehl. We verkochten boven verwachting een groot aantal kavels op de bedrijventerreinen. Hierdoor liep het financieel risico verder terug.

Vitale kernen

 • Vitale kernen
  De vier verschillende werkgroepen maakten voor (de centra van) hun eigen kern een toekomstvisie. We besloten de visies te ondersteunen en als basis te beschouwen voor verdere samenwerking en het uitwerken van diverse projecten in de kernen.

  We ondersteunden (ambtelijk en financieel) de werkgroepen bij het uitvoeren van verschillende onderzoeken, het verder uitwerken van plannen en het meedenken over initiatieven van derden. Voorbeelden hiervan zijn:
  • schetsontwerp openbare ruimte in het centrum van Hengelo;
  • ontwikkelingen gezondheidscentrum en het oude gemeentehuis Hengelo;
  • verkeerstellingen Steenderen;
  • dorpsplan verblijfskwaliteit Steenderen;
  • aanjagen initiatieven centrum Vorden;
  • verkeersonderzoek Vorden en Zelhem;
  • verkenning mogelijkheden Zelhemhuus (ontmoetings- en activiteitenplek).

Landelijke indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Gelderland 2019

% Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen; 0= alleen woningen en 100= alleen banen)

LISA 2019

45,8%

46,6%

47,3%

53,6%

Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar)

LISA 2019

611,7

631,6

657,4

786,5

% Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking)

CBS 2018

66,9%

67,2%

geen data

geen data

Vestigingen (van bedrijven) (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)

LISA 2019

166,9

171,2

176,1

144,5

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 23-03-2020