iconDeelprogramma 3B DUURZAAMHEID

Bestuurlijke trekker:

Dhr. P.L.P.S. Hofman

Ambtelijke trekker:

Mw. C.H. van den Brink

Maatschappelijk doelen

 • Het realiseren van een economisch systeem waarbij de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaal is en waardevernietiging minimaal (een circulaire economie)
 • Bronckhorst is energieneutraal in 2030

Wat deden we in 2019 om de maatschappelijke doelen te bereiken?

Afkoppelambitie vanuit watertakenplan

 • Afkoppelambitie vanuit watertakenplan
  In het Watertakenplan 2018-2022 namen we op dat vóór 2050 30% van alle verharding van het gemengde riool afgekoppeld is. Dat komt overeen met gemiddeld ongeveer 2,4 ha per jaar voor openbaar en particulier terrein samen.In de openbare ruimte koppelden we circa 1,4 ha af.
  De particuliere aanvragen voor het afkoppelen met een gemeentelijke subsidie was met 2,1 ha. ver boven verwachting. Daarvan is 0,78 ha gerealiseerd. De rest is nog niet beoordeeld, nog niet uitgevoerd of verrekend.
  In oktober kwam nog € 150.000 extra beschikbaar boven het budget van € 70.000 om aan de vele aanvragen om subsidie te voldoen. Totaal (openbare ruimte en particulier terrein) is vanaf april 2019 2,18 ha afgekoppeld.

Gemiddelde ambitie per jaar (ha)

Openbare ruimte 2019 (ha)

Particulieren 2019 (ha)

Totaal afgekoppeld in 2019 (ha)

2,4

1,4

0,78

2,18

Uitvoering grondstoffenplan

 • Maximaal 55 kg afval
  Dit jaar stond in het teken van de herziening van de afvalstoffenheffing, met als doel om deze weer kostendekkend te maken. In 2019 was dit niet het geval en onttrokken wij ruim € 869.000 uit de algemene reserve om alle kosten voor afval te dekken.
  Om te komen tot een nieuwe systematiek voor de heffing raadpleegden wij tweemaal het inwonerpanel, organiseerden wij een opinietafel en werkten wij nauw samen met de adviseurs van Circulus-Berkel. Op basis van deze input bespraken wij het voorstel in oktober in de raad. 
  De hoeveelheid restafval daalde verder tot 67 kg restafval en de afvalscheiding naar 81%. Hiermee naderen we de doelstelling van het Grondstoffenplan van 55 kg restafval in 2020. Ter uitvoering van het Grondstoffenplan verplaatsten wij milieuparkjes in Voor- en Achter-Drempt en breidden wij deze uit. Verspreid over de kernen plaatsten wij voor het nieuwe inzamelen ondergrondse restafvalcontainers.

Klimaat

 • Uitvoering stresstest
  Wij voerden stresstesten uit volgens het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie. Hiermee brachten wij in beeld waar hittestress, wateroverlast, droogte en overstroming ontstond. In 2020 volgt er een risicodialoog met de stakeholders over deze vier items. Op basis daarvan maken wij een plan om de gevolgen van de vier items te verminderen of te voorkomen.

Energieneutraal

 • Routekaart energieneutraal
  De raad stelde de 'Verrijkte routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030' vast. De routekaart vormt de komende jaren de basis voor een energieneutrale gemeente. Inwoners en stakeholders participeerden bij het opstellen van de routekaart. Onderdeel van de routekaart is het plaatsen van windturbines. Dit veroorzaakte reuring en protest bij inwoners.
  We hielden inloopbijeenkomsten voor inwoners over laadpalen. Zij praten mee over geschikte plekken voor laadpalen voor elektrische auto's. In 2020 is er budget om de laadpalen te plaatsen.
 • Platform Op Morgen
  We ontwikkelden het platform Op Morgen, om onze activiteiten op het gebied van biodiversiteit, circulair, energie en klimaatadaptatie te bundelen. We hielden een klimaatfestival Op Morgen voor onze inwoners. De bekende Nederlanders Helga van Leur en Lodewijk Hoekstra gaven een presentatie. Samen met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen ontwikkelden we een online monitoringstool voor de energietransitie die in 2020 operationeel is.

  Energieloket
  Het Energieloket is ons regionale adres in de Achterhoek voor vragen van inwoners over energiebesparing en duurzame energie. De inwoners maken hier steeds meer gebruik van, maar de naamsbekendheid kan beter. Het Energieloket organiseerde de Achterhoekse Duurzame Huizenroute. In Bronckhorst deden 10 huizen mee die in totaal 200 bezoekers ontvingen.
  We voegden de bestaande leningen (kluswoning-, duurzaamheids- en blijverslening) samen tot één nieuwe 'Toekomstbestendig wonen lening'. Het Energieloket voert de regeling van deze lening uit.

  Energiecoörperaties
  In de gemeente zijn zes lokale energiecoöperaties actief. Zij realiseerden op drie locaties een gezamenlijk zonnedak op basis van de postcoderoos.
  De raad stelde een krediet beschikbaar voor het ontwikkelen van een aanjaagfonds om energie-initiatieven financieel te ondersteunen. Het lukte niet om dit in 2019 gereed te krijgen vanwege regionale afstemming en landelijke ontwikkelingen. Dit krijgt een vervolg.

  Energiebesparing bedrijven
  In Vorden startten we een project om ondernemers te ondersteunen bij de energiebesparing van hun bedrijven. Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) hielp ondernemers met het verduurzamen van hun bedrijfspanden.

  Zonneprojecten
  Met het project Zonnige Bedrijven in de Achterhoek probeerden we bedrijven te verleiden om zonnepanelen op hun daken te plaatsen.
  Voor het ontwikkelen van een zonnepark op de voormalige voetbalvelden van de Baakse Boys, verleenden we een omgevingsvergunning. Daarvoor stelden we onze gronden beschikbaar. De initiatiefnemer heeft in het najaar de SDE+ aangevraagd.

  Regeling Reductie Energiegebruik
  Het Rijk kende een subsidie toe om het energieverbruik van huishoudens direct te verlagen. In 2020 delen wij maximaal 6.000 gratis energiepakketten (o.a. tochtstrips, ledlampen, warmtefoto etc.) aan inwoners uit op energiefestivals in zes kernen.

Landelijke indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Gelderland 2018

Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)

CBS 2018

81

74

68

123

% Hernieuwbare elektriciteit

RWS 2018

5,0%

6,0%

8,8%

geen data

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 23-03-2020