iconDeelprogramma 4A BESTUREN

Bestuurlijke trekker:

Mw. M. Besselink / Dhr. E.W. Blaauw /
Dhr. W.W. Buunk / Dhr. P.L.P.S. Hofman

Ambtelijke trekker:

Mw. J.H.G. Arends

Maatschappelijke doelen

 • Het verder versterken van de relatie samenleving-overheid
 • Een gemeente met bestuurlijke slagkracht en democratische legitimiteit

Wat deden we in 2019 om de maatschappelijke doelen te bereiken?

Een dienstbare overheid

 • Samenleving ervaart dienstbare overheid
  Stapsgewijs zetten we verder in op een open en uitnodigende overheid. We werkten aan het op orde hebben van onze dienstverlening en een open en transparante organisatie ('Bronckhorst leert door') zie ook paragraaf Bedrijfsvoering (2.2.5).Daarnaast zetten we ons in om te weten wat er in de samenleving speelt.

  Dit laatste deden we met name door de inzet van gebiedsambtenaren. De doorontwikkeling van de rol van gebiedsambtenaren leidde tot een aanscherping van de doelen. Het stimuleren van de zelf- en samenredzaamheid van de samenleving kwam daarmee prominent op de ontwikkelagenda.

  Naast de gebiedsambtenaren werkten ook de accountmanagers, sociale teams en combinatiefunctionarissen aan een betere aansluiting tussen de gemeente en de samenleving. De combinatiefunctionarissen ondersteunden onder meer scholen en verenigingen op bijvoorbeeld het gebied van sport (advies en begeleiding).

  We waren zichtbaar, aanspreekbaar en toegankelijk voor de samenleving en ondersteunden de nodige initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn:
  • Keet on tour Bronckhorst: we deden alle dorpen en kernen aan om daar in gesprek te gaan met de inwoners. Op die manier haalden we op wat hen bezighield en waar zij trots op waren.
  • WK Trial Zelhem: we boden ondersteuning aan de organisatie van dit internationale evenement en waren actief betrokken bij randactiviteiten voor de samenleving.
  • Aanpak braakliggende terreinen: we ondersteunden het initiatief van inwoners om braakliggende terreinen om te toveren tot een mooie buurttuin aan het Verzet in Zelhem en een voedselbosje in Halle. We leverden de beplanting en maakten met de buurt goede afspraken over het onderhoud.
  • Reconstructie openbare ruimte Voor-Drempt en park de Braamberg: we dachten mee over de inrichting en het onderhoud van het park en zetten daarbij sterk in op participatie van de buurt en betrokkenheid van de dorpsraad. Daarnaast dachten we met de dorpsraad en een woningcorporatie mee over mogelijkheden om de sociale cohesie in Drempt te versterken.
  • Vitale kernen: we namen deel aan de werkgroepen en werkten samen aan concrete plannen om de kernen Steenderen, Hengelo, Zelhem en Vorden leefbaar en vitaal te houden.
    
    
  Inwonerpanels
  De input die we vanuit de samenleving kregen via het inwonerpanel 'Bronckhorst spreekt' gebruikten we voor het opstellen van de nieuwe Bronckhorster Woonvisie, Beleidskader sociaal domein en het nieuwe afvalstoffenbeleid. Daarnaast ging dit jaar het platform 'Achterhoek spreekt' van start. Dit panel heeft tot doel om de mening van inwoners en ondernemers uit de gehele Achterhoek in beeld te brengen op de onderwerpen die voor de Achterhoek van belang zijn.
  Vertrouwenspersoon

  We stelden een vertrouwenspersoon aan die inwoners op een laagdrempelige manier bijstaat bij het indienen van een klacht over de gemeente en wegwijs maakt in geval van een bezwaarprocedure.
   
   
 • Samenwerken aan heldere en passende prioriteiten
  Achterhoek Visie 2030 en Regiodeal
  De Achterhoek raad stelde de Achterhoek Visie 2030 vast. Dit is het kompas om de Achterhoek het economisch sterke, innovatieve, sociale, prachtige en eigenwijze gebied te laten blijven dat het nu is. De visie realiseren we door het uitvoeren van projecten. Om de voortgang en effecten te volgen, werkten we aan de opstart van de Achterhoekmonitor. De Achterhoek Board stelde de regionale woonvisie vast (deelprogramma 2A).

  Binnen de Achterhoek vond samenwerking plaats via thematafels en de Achterhoek Board. We leverden een bijzondere bijdrage aan de totstandkoming van de Regiodeal. Door onze inzet voor de Achterhoek als proefregio Kringloop Landbouw ontvingen vier projecten, waaronder de doorontwikkeling van proefboerderij De Marke, een bijdrage uit de regiodeal.

  P10
  In P10-verband werkten we samen met andere grote plattelandsgemeenten vanuit de strategische agenda 2019-2023 aan de programmalijnen: 'Leefbaar platteland', 'Maatwerk platteland', 'Samenspel met de stad' en 'Sociaal platteland'. De P10 maakte met een vijf puntenplan een kompas om de slagkracht van inwoners te vergroten.

  De P10 behartigde de belangen van het platteland door een zienswijze in te dienen op de nationale omgevingsvisie en mee te werken aan het landelijk landbouwbeleid. De positionering van P10 in Den Haag en Europa kreeg vorm door aansluiting bij kennis- en netwerkorganisatie Platform 31.

  We leverden vanuit Bronckhorst via de P10 onze bestuurlijke bijdrage aan de VNG commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu en aan het VNG bestuurlijk overleg Stikstof en via de expertgroep Herziening financiële verhouding.

  360º-scan
  Als onderdeel van de 360˚scan maakten we een overzicht van bovenlokale samenwerkingsverbanden. We keken daarbij naar de rol en betrokkenheid van onze partners bij onze maatschappelijke opgaven. Tevens hebben wij inzichtelijk gemaakt of en hoe we sturing kunnen geven aan die samenwerkingsverbanden om onze doelen te realiseren. Dit helpt ons om gericht met deze partners te kunnen werken. We bezochten de colleges van de omliggende gemeenten om prioritering en samenwerking over inhoudelijke opgaven af te stemmen.
 • Demografische ontwikkelingen volgen
  Via datasturing volgden we actief de demografische ontwikkelingen en prognoses. De meeste opdrachten en vragen voor datasturing gingen over demografische gegevens. Dit was input voor beleidskeuzes op het gebied van lokale woonvisie, herinrichting openbare ruimte en Beleidskader sociaal domein. We werken aan een Dashboard Demografie om deze gegevens gestructureerd aan te bieden.

Landelijke indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Gelderland 2019

% Demografische druk (som aantal personen tot 20 jaar en 65 jaar en ouder in verhouding tot personen van 20 tot 65 jaar)

CBS 2019

83,4%

84,1%

84,5%

73,4%

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 23-03-2020