iconWat heeft het gekost

Programma 4 Bestuur

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2019 na wijzigingen

Rekening 2019

4A Besturen

Totaal lasten

4.036

3.020

3.194

4.024

Totaal baten

678

632

517

485

Totaal

-3.358

-2.388

-2.677

-3.539

Saldo

-3.358

-2.388

-2.677

-3.539

Financiële afwijkingen

V_4A BESTUREN

Verschil begr.na wijz. / rekening 2019

V / N

0-1G_ Bestuur - griffie

-21

N

0-1OV_ Bestuur - overig

-788

N

0-2_ Burgerzaken

-52

N

Totaal 4A

-862

N

Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.

Investeringsplan

Voor dit programma hebben we geen investeringen gedaan.