Wijkteams (6.2)

Programma: 1 Zorg en ondersteuning
Deelprogramma: 1B Toegang tot passende voorzieningen

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het (verder) ontwikkelen van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening): voorlichting; advisering; cliëntondersteuning; toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen; preventie; vroegsignalering.

Wat heeft het gekost?

6-2_ Wijkteams

Rekening 2018

Begroting 2019

Begr.na wijz. 2019

Rekening 2019

Verschil begr.na wijz. / rekening 2019

V / N

Totaal lasten (4)

1.562

687

-1.803

1.526

-3.329

N

Totaal baten (8)

53

-

-

13

13

V

Saldo

-1.509

-687

1.803

-1.513

-3.316

N

Toelichting op de verschillen

De begroting 2019 begon met een tekort op het sociaal domein van € 1,5 miljoen. In de loop van het jaar zien wij dat door de invoering van het abonnementstarief Wmo en een toename van complexere jeugdzorg een stijging van het tekort naar € 3,5 miljoen. Dit tekort wordt in zijn geheel zichtbaar gemaakt op dit taakveld. Het werkelijk tekort over 2019 is becijfert op € 3,4 miljoen. De bestemmingsreserve Sociaal domein zetten we in om dit tekort te dekken.

Specificatie lasten en baten