Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) (8.2)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving
Deelprogramma: 2A Passend wonen

Wat valt onder dit taakveld

Activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie; grondverwerving, bouw en woonrijp maken; bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van kostenverhaal en de bouwgrondcomplexen; verkoop van bouwrijpe gronden; onschadelijk maken en verwijderen van explosieven.

Wat heeft het gekost?

8-2_ Grondexploitaties (niet-bedr.terreinen)

Rekening 2018

Begroting 2019

Begr.na wijz. 2019

Rekening 2019

Verschil begr.na wijz. / rekening 2019

V / N

Totaal lasten (4)

20

92

180

-364

544

V

Totaal baten (8)

93

12

12

-244

-257

N

Saldo

73

-80

-168

120

287

V

Overzicht mutaties balanspositie voorraden gronden.

Omschrijving

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Grondverwerving, bouw- woonrijp maken, plankosten ed.

78

400

609

Rentekosten

11

6

9

Afsluiten complexen

313

117

Grondverkopen, overige opbrengsten

-813

-400

-967

Bijdrage derden, bijdrage reserve, treffen voorzieningen

Totaal activering voorraad grond

-411

6

-232

Toelichting op de verschillen

Onder taakveld 8-2 is de winstneming van bedrijventerrein Winkelskamp verwerkt van € 117.470 en van bedrijventerrein Vinkenkamp € 60.000. Ook het resultaat van de verkoop van bedrijventerrein Steenderdiek is verwerkt, maar de uitgaven van het CPO project waren niet begroot. Overall verzorgen de verkoopresultaten van de bedrijventerreinen een positief resultaat van € 287.000.

Specificatie lasten en baten