Wonen en bouwen (8.3)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving
Deelprogramma: 2A Passend wonen

Wat valt onder dit taakveld

Gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening; Bouwvergunningen (omgevingsvergunning) en bouwtoezicht, basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), woningbouw en woningverbetering, woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning en stedelijke vernieuwing.

Wat heeft het gekost?

8-3_ Wonen en bouwen

Rekening 2018

Begroting 2019

Begr.na wijz. 2019

Rekening 2019

Verschil begr.na wijz. / rekening 2019

V / N

Totaal lasten (4)

1.250

1.140

2.433

1.953

480

V

Totaal baten (8)

739

631

1.496

1.157

-339

N

Saldo

-511

-509

-937

-796

141

V

Toelichting op de verschillen

Er zijn een aantal projecten voor wat betreft de ruimtelijke adviezen (€ 70.000) en volkshuisvesting (€ 40.000) wegens capaciteitsproblemen niet uitgevoerd in 2019. Dit zal alsnog in 2020 gerealiseerd worden uit de reguliere begroting 2020.

Daarnaast zijn de kosten voor de pilot jongerenhuisvesting (€ 400.000) met ingang van 2019 over gezet naar de grondexploitatie, de begrote budgetten zijn blijven staan. Hierdoor staan er in bovenstaand overzicht lagere lasten.
Dit geldt ook voor de batenkant, de opbrengsten voor de pilot jongerenhuisvesting (€ 400.000) zijn met ingang van 2019 over gezet naar de grondexploitatie, de begrote budgetten zijn blijven staan. Hierdoor staan er in bovenstaand overzicht lagere baten.

Daarnaast hebben we over 2019 een nog hoger aantal bouwaanvragen dan de eerder bijgestelde verhoogde prognose, dit levert hogere bouwleges op (€ 57.000).

Specificatie lasten en baten