Economische ontwikkeling (3.1)

Programma: 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling
Deelprogramma: 3A Economie

Wat valt onder dit taakveld

Algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid; clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven; lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden; samenwerking met bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen en ontwikkelingen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's.

Wat heeft het gekost?

3-1_ Economische ontwikkeling

Rekening 2018

Begroting 2019

Begr.na wijz. 2019

Rekening 2019

Verschil begr.na wijz. / rekening 2019

V / N

Totaal lasten (4)

518

639

807

-158

965

V

Totaal baten (8)

175

-

25

2

-23

N

Saldo

-343

-639

-782

161

943

V

Toelichting op de verschillen

Economische ontwikkelingen (€ 80.000 voordeel)
 
In 2019 zijn we gestart met het uitwerken van de herstructureringsopgave van het industriepark. Hiervoor is een gebiedsregisseur ingehuurd. De werkzaamheden zijn door een zorgvuldig en goed participatieproces uitgelopen in de tijd. Medio 2020 zal dit proces worden afgerond.

A18 Bedrijvenpark (€ 707.000 voordeel)
De gemeente Doetinchem is grondgebiedgemeente voor het A18 Bedrijvenpark. Dit bedrijvenpark bestaat uit een zuidelijk en een noordelijk deel. De exploitatieopzet is recent (februari 2020) geactualiseerd. Het verwachte resultaat neemt verder toe maar geeft op basis van de huidige kennis, aannames en verwachtingen nog steeds een negatief resultaat. Het aandeel van onze gemeente in het verwachte nadelige exploitatiesaldo, wat zijn oorsprong vindt in de Samenwerkingsovereenkomst bedrijventerreinen West Achterhoek (SOK), bedraagt 20%.

Het voordeel € 707.000 is ontstaan doordat er in 2019 op basis van de verwachtingen een aanzienlijk deel van de gevormde voorziening is vrijgevallen. Het totale voordeel bedraagt € 907.000, er was rekening al gehouden met € 200.000).

Vitale kernen (€ 100.000 voordeel)
 
In 2019 hebben de werkgroepen gewerkt aan de visies en het uitwerken en voorbereiden van projecten. Er is nu inzicht in welke projecten op korte termijn kunnen worden uitgevoerd en wat er op langere termijn nodig is. De komende tijd worden diverse projecten voor het verbeteren van openbare ruimte opgepakt. Het gaat onder meer om verbeteren bereikbaarheid en toegankelijkheid en om het aantrekkelijker maken van het verblijfsgebied door aanbrengen van groen en nieuwe bestrating. De werkgroepen, die ambtelijke ondersteuning krijgen, bestaan vooral uit vrijwilligers. Omdat hun inzet beperkt is loopt de uitvoering achter bij de planning. Om de projecten ook in 2020 uit te kunnen voeren is een voorstel voor resultaatbestemming (€ 100.000) opgenomen (zie '1.1. Inleiding' in de Jaarstukken 2019).

Specificatie lasten en baten