Fysieke bedrijfsinfrastructuur (3.2)

Programma: 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling
Deelprogramma: 3A Economie

Wat valt onder dit taakveld

Fysieke condities scheppen voor alle vormen van bedrijvigheid: grondexploitatie bedrijventerreinen; ontwikkeling en onderhoud van bedrijfslocaties en (her)ontwikkeling van bedrijfspanden; herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties, investeringen in winkelgebieden en winkelstrips; werkzaamheden t.b.v. land en tuinbouwgronden.

Wat heeft het gekost?

3-2_ Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Rekening 2018

Begroting 2019

Begr.na wijz. 2019

Rekening 2019

Verschil begr.na wijz. / rekening 2019

V / N

Totaal lasten (4)

245

68

210

722

-512

N

Totaal baten (8)

533

-

125

411

286

V

Saldo

287

-68

-85

-312

-226

N

Toelichting op de verschillen

Als gemeenteraad stelt u de Grondexploitatie (grex) vast. In de Grondexploitatie is beschreven welke kosten er worden gemaakt en welke opbrengsten er worden verwacht, deze worden niet in de begroting opgenomen. De uitgevoerde werkzaamheden en opbrengsten passen binnen de vastgestelde grondexploitatie.

Specificatie lasten en baten