Afval (7.3)

Programma: 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling
Deelprogramma: 3B Duurzaamheid

Wat valt onder dit taakveld

Inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval: afvalscheiding en recycling; vuilophaal en afvoer; vuilstort en verwerking; baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.

Wat heeft het gekost?

7-3_ Afval

Rekening 2018

Begroting 2019

Begr.na wijz. 2019

Rekening 2019

Verschil begr.na wijz. / rekening 2019

V / N

Totaal lasten (4)

2.943

2.788

3.230

3.014

216

V

Totaal baten (8)

3.279

3.608

3.098

2.970

-128

N

Saldo

336

820

-132

-44

88

V

Toelichting op de verschillen

Lasten

  • Door de steeds betere afvalscheiding vallen de verwerkingskosten van het restafval € 60.000 lager uit
  • De eindafrekening verwerking van afval 2018 is ontvangen en levert een voordeel op van € 100.000
  • Wij hebben € 35.000 minder kosten gemaakt voor het plaatsen van ondergrondse containers.

Baten

  • Door de eindafrekening in 2019 vanuit het verpakkingenfonds over de jaren 2015 t/m 2017 zijn de baten van het PMD € 65.000 lager dan geraamd
  • Circulus Berkel heeft ons de € 48.000 teveel in rekening gebrachte kosten voor sortering en verwerking van PMD terugbetaald. Dit is als inkomst geboekt maar is in feite een kostenpost
  • De lagere baten van € 65.000 uit de afvalstoffenheffing zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door het lagere aantal aanbiedingen van de restafvalcontainers
  • De aandeelhoudersvergadering Circulus-Berkel heeft besloten de geraamde € 33.000 (nadeel) dividend niet uit te keren in verband met het nieuw gebouwde recycleplein in Deventer.

Specificatie lasten en baten