Milieubeheer (7.4)

Programma: 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling
Deelprogramma: 3B Duurzaamheid

Wat valt onder dit taakveld

Gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder: de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer; beheersing van geluidhinder; bescherming tegen straling en dergelijke; verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven; ongediertebestrijding en RUD.

Wat heeft het gekost?

7-4_ Milieubeheer

Rekening 2018

Begroting 2019

Begr.na wijz. 2019

Rekening 2019

Verschil begr.na wijz. / rekening 2019

V / N

Totaal lasten (4)

1.144

1.091

1.418

1.511

-92

N

Totaal baten (8)

63

61

61

67

6

V

Saldo

-1.080

-1.030

-1.357

-1.444

-86

N

Toelichting op de verschillen

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)
De eindafrekening ODA geeft aan dat de gemeente € 55.000 (excl. Btw) extra moet bijdragen. Voornaamste oorzaak voor de extra bijdrage is het toezicht en de handhaving van de (asbest)brand in Vorden. Daarnaast zijn er (meer)kosten gemaakt door de ODA voor het scannen van dossiers.

Klimaat
Het proces rondom de Routekaart heeft € 30.000 meer gekost dan begroot. Er zijn meer sessies georganiseerd dan aanvankelijk gepland. Tevens zijn de kosten voor advies en ondersteuning data gedreven energietransitie hoger uitgevallen dan begroot.

Specificatie lasten en baten