Bestuur - overig (0.1)

Programma: 4 Bestuur

Deelprogramma: 4A Besturen

Wat valt onder dit taakveld

De facilitering van de bestuursorganen: college van burgemeester en wethouders; raad en raadscommissies; de ondersteuning van de raad, griffie; regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking; lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie en accountantscontrole.

Wat heeft het gekost?

0-1OV_ Bestuur - overig

Rekening 2018

Begroting 2019

Begr.na wijz. 2019

Rekening 2019

Verschil begr.na wijz. / rekening 2019

V / N

Totaal lasten (4)

1.879

940

1.039

1.858

-819

N

Totaal baten (8)

-

-

-

31

31

V

Saldo

-1.879

-940

-1.039

-1.827

-788

N

Toelichting op de verschillen

Voorziening wachtgeld/pensioen wethouders vóór herindeling
 
Dit betreft de uit te keren pensioenen aan wethouders van de voormalige gemeenten. (Met ingang van 2016 zijn er geen uit te keren wachtgelden meer.) Om de voorziening op peil te houden was in de begroting 2019 een dotatie van € 6.000 geraamd. De werkelijk benodigde dotatie bedraagt bijna € 87.000. Voornaamste oorzaak is de daling van de rekenrente van 1,577% naar 0,290% per 31-12-2019.

Voorziening wachtgeld wethouders
De gemeente heeft op grond van de wet APPA wachtgeldverplichtingen voor (oud-) wethouders. Om de voorziening op peil te houden was in de begroting 2019 een dotatie van € 18.000 geraamd. In werkelijkheid kan de voorziening per 31-12-2019 worden verlaagd met € 227.000. Belangrijkste oorzaken zijn een voordelige afrekening over 2018 en het tussentijds beëindigen van 2 uitkeringen.

Voorziening pensioen wethouders
De gemeente is verantwoordelijk voor de wethouders pensioenen. Jaarlijks doteren we daarom een zodanig bedrag aan deze voorziening dat we aan onze toekomstige verplichtingen kunnen voldoen. Begroot was een dotatie in 2019 van € 97.000. Gezien de totale verplichting per 31-12-2019 is een dotatie van € 894.000 nodig. Belangrijkste oorzaak van de hogere dotatie is de verlaging van de rekenrente van 1,577% vorig jaar naar 0,290% per 31-12-2019. Gevolg is dat er nu een groter kapitaal nodig is om op termijn de pensioenen te kunnen betalen.

Specificatie lasten en baten