Burgerzaken (0.2)

Programma: 4 Bestuur

Deelprogramma: 4A Besturen

Wat valt onder dit taakveld

Burgerzaken: paspoorten en rijbewijzen;bevolkingsregister; straatnaamgeving en kadastrale informatie; burgerschap; verkiezingen en referenda; legesopbrengsten burgerzaken.

Wat heeft het gekost?

0-2_ Burgerzaken

Rekening 2018

Begroting 2019

Begr.na wijz. 2019

Rekening 2019

Verschil begr.na wijz. / rekening 2019

V / N

Totaal lasten (4)

1.352

1.334

1.327

1.316

11

V

Totaal baten (8)

666

632

517

454

-63

N

Saldo

-686

-702

-811

-863

-52

N

Toelichting op de verschillen

Zoals te zien in onderstaande tabel is dat er een gehele afname is van het aantal verkopen van uittreksels, paspoorten en ID kaarten. Dit is voor de paspoorten en ID kaarten te verklaren door de zogenaamde reisdocumentendip. Ondanks de neerwaartse bijstelling van de aantallen ID kaarten zijn er in werkelijkheid nog iets minder verstrekt in 2019. Dit is een landelijke tendens die zich de komende jaren nog verder zal voortzetten naar beneden.

In onderstaand overzicht zijn kengetallen weergegeven over de afgegeven documenten.

Aantallen

Omschrijving

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Uittreksels GBA

230

294

329

445

417

428

Uittreksel / afschrift Burgerlijke stand

304

310

303

376

387

402

Paspoorten

1.150

3.193

3.814

3.238

2.893

3.285

ID kaarten

1.409

3.150

4.531

5.059

4.008

3.542

Rijbewijzen

4.846

4.670

4.868

3.902

2.860

2.856

Gezondheidsverklaring

789

717

707

707

626

594

Verklaring omtrent gedrag

297

529

512

683

827

884

Legalisatie handtekening

150

96

86

90

124

114

Gehandicaptenparkeerkaarten

159

138

167

168

153

132

Naturalisatie

15

29

19

21

Overig burgerzaken

13

25

22

36

34

22

Specificatie lasten en baten