Overhead - Algemeen (0.4)

Programma: Bedrijfsvoering

Onderdeel: Overhead

Wat valt onder dit taakveld

Kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primair proces: financiën; toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; personeel en organisatie; de gemeentesecretaris; inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); juridische zaken; bestuurszaken en bestuursondersteuning; informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen; facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); documentaire informatievoorziening (DIV) en managementondersteuning primair proces.

Omdat hier veel clusters bij betrokken zijn hebben we dit taakveld in de taakveldenrekening gesplitst in 7 onderdelen.

Wat heeft het gekost?

0-4ALG_ Overhead - algemeen

Rekening 2018

Begroting 2019

Begr.na wijz. 2019

Rekening 2019

Verschil begr.na wijz. / rekening 2019

V / N

Totaal lasten (4)

5.066

4.745

5.138

5.161

-23

N

Totaal baten (8)

-

-

-

-

-

-

Saldo

-5.066

-4.745

-5.138

-5.161

-23

N

De kosten van overhead zijn als volgt weer te geven (het gaat hierbij om de totale kosten van overhead, dus overhead algemeen, communicatie, facilitair, financiën, ICT, juridisch en P&O):

Omschrijving

Begroting 2019 (na wijziging)

Rekening 2019

Lasten

Personeelskosten / personeel van derden

5.311

5.328

Energiekosten

40

50

Belastingen

9

3

Leveringen en diensten derden

3.247

3.179

Dotatie voorziening onderhoud

224

224

Kapitaallasten

898

1.006

Totaal lasten

9.729

9.788

Baten

Vergoedingen voor personeel

48

39

Huren

177

174

Leveringen en diensten

30

Bijdragen instanties / overig

14

58

Totaal baten

239

301

Saldo

-9.490

-9.487

Toelichting op de verschillen

De vergoedingen voor de detachering van personeel zijn lager dan begroot. De oorzaak hiervan is dat de overhead kosten niet worden doorberekend aan de buurtgemeenten.

Specificatie lasten