Overhead - Communicatie (0.4)

Programma: Bedrijfsvoering

Onderdeel: Overhead - Communicatie

Wat valt onder dit taakveld

Kosten van overhead, dat wil zeggen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primair proces.

Wat heeft het gekost?

0-4COM_ Overhead - communicatie

Rekening 2018

Begroting 2019

Begr.na wijz. 2019

Rekening 2019

Verschil begr.na wijz. / rekening 2019

V / N

Totaal lasten (4)

52

55

55

49

6

V

Totaal baten (8)

-

-

-

-

-

-

Saldo

-52

-55

-55

-49

6

V

Specificatie lasten