Overhead - ICT (0.4)

Programma: Bedrijfsvoering

Onderdeel: Overhead - ICT

Wat valt onder dit taakveld

Kosten van overhead, dat wil zeggen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primair proces.

Wat heeft het gekost?

0-4ICT_ Overhead - ict

Rekening 2018

Begroting 2019

Begr.na wijz. 2019

Rekening 2019

Verschil begr.na wijz. / rekening 2019

V / N

Totaal lasten (4)

984

1.102

1.725

1.872

-147

N

Totaal baten (8)

-

-

-

10

10

V

Saldo

-984

-1.102

-1.725

-1.862

-138

N

Toelichting op de verschillen

Met ingang van 2019 zijn we naar tevredenheid met vijf gemeenten een regionale ICT-samenwerking aangegaan met de gemeente Doetinchem als gastheer. Als gevolg hiervan hebben we onze hard- en software overgedragen en hebben we een aantal lopende investeringen versneld moeten afschrijven (€ 247.000 nadeel).

Daarnaast zijn de voor 2019 beschikbare middelen voor het (meerjarig) project Datasturing niet volledig besteed hiervoor is een voorstel voor resultaatbestemming (€ 55.930) opgenomen (zie '1.1. Inleiding' in de Jaarstukken 2019).

Specificatie lasten en baten