Overhead - P&O (0.4)

Programma: Bedrijfsvoering

Onderdeel: Overhead - P&O

Wat valt onder dit taakveld

Kosten van overhead, dat wil zeggen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primair proces.

Wat heeft het gekost?

0-4PO_ Overhead - p&o

Rekening 2018

Begroting 2019

Begr.na wijz. 2019

Rekening 2019

Verschil begr.na wijz. / rekening 2019

V / N

Totaal lasten (4)

843

939

891

816

76

V

Totaal baten (8)

92

86

48

90

42

V

Saldo

-752

-853

-843

-726

118

V

Toelichting op de verschillen

De baten zijn hoger dan begroot, dit is ontstaan door de ontvangst van aangevraagde subsidies voor vitaliteit en arbeidsongeschikten. De lasten zijn lager dan begroot, de reden hiervoor is dat de reis- en verblijfkosten gerealiseerd worden bij de clusters en begroot worden bij P&O centraal.

Specificatie lasten en baten