iconLeeswijzer

Over de Jaarstukken 2020

Onze jaarstukken maken wij zo kort, helder en overzichtelijk mogelijk. We rapporteren op basis van onze ambitie uit de Programmabegroting 2020-2023. De jaarstukken bestaan uit:

  • hoofdstuk 1: de inleiding, de leeswijzer van de jaarstukken en corona in Bronckhorst
  • hoofdstuk 2: het jaarverslag (de programmaverantwoording en de bedrijfsvoeringsparagrafen)
  • hoofdstuk 3: de jaarrekening
  • hoofdstuk 4: de bijlagen

Het jaarverslag

In het jaarverslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid in 2020. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen.

Programmaverantwoording (hoofdstuk 2.1)
In de programmaverantwoording benoemen we de belangrijkste opgaven die bijdroegen aan het bereiken van onze maatschappelijke doelen. We benoemen ook indicatoren die het mogelijk maken om een maatschappelijk effect toe te lichten en om te vergelijken met andere gemeenten. De landelijk vastgestelde indicatoren zijn we verplicht op te nemen in onze programma's. Financiële gegevens zijn genoemd aan het einde van een programma onder ‘Wat heeft het gekost’. De inzet van middelen ziet u daar ook terug: welke investeringen deden we en hoe zijn de reserves ingezet. Ook ziet u per taakveld de verschillen tussen de ramingen, na wijziging en de uiteindelijke realisatie. In de taakveldenrekening worden de verschillen per taakveld toegelicht.

Paragrafen (hoofdstuk 2.2)
In de acht paragrafen leest u de aspecten die voor alle beleidsvelden belangrijk zijn. Het geeft de raadsleden inzicht n de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico’s.

De jaarrekening

De jaarrekening geeft gedetailleerd inzicht in de financiële situatie van onze gemeente, op basis waarvan de accountant de controle uitvoert. De jaarrekening bestaat uit de balans, het overzicht van baten en lasten per programma en toelichtingen.

Balans (hoofdstuk 3.1)
De balans geeft inzicht in de bezittingen, de schulden en het vermogen van de gemeente aan het begin en het eind van 2020. In hoofdstuk 3.3. worden de balansposten toegelicht.

Overzicht van baten en lasten per programma (hoofdstuk 3.2)
Het overzicht van baten en lasten geeft het resultaat per programma en dat van de gemeente als totaal weer. In hoofdstuk 3.4. worden de baten en lasten verduidelijkt en ziet u onder andere een overzicht van baten en lasten weergegeven op kostensoorten (3.4.5) met daarop een toelichting (3.4.6). Hierdoor ziet u de dwarsdoorsnede van alle typen baten en lasten.

In de bijlagen is de volgende informatie opgenomen

Overzicht baten en lasten per taakveld
Taakvelden zijn wettelijk verplicht en de onder de taakvelden opgenomen activiteiten zijn voor elke gemeente identiek. Hiermee zijn gemeenten op dit niveau vergelijkbaar.

Borg- en garantstellingen
Overzicht van gewaarborgde geldleningen, gegarandeerde geldleningen via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en borgstelling hypothecaire geldleningen verstrekt aan ambtenaren door het Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel (HVO).

SiSa overzicht
Gemeenten moeten elk jaar aan de Rijksoverheid melden of en hoe ze het geld hebben besteed. Dit doen we via SiSa (Single information, Single audit). Dit betekent eenmalige informatieverstrekking en eenmalige accountantscontrole. We zijn verplicht deze verantwoording als bijlage in de jaarstukken op te nemen.

Overzicht geldende verordeningen

In vorige P&C documenten stonden alle geldende verordeningen in een bijlage. Om mutaties slechts op 1 plek te hoeven bijhouden kiezen we er vanaf nu voor om u te verwijzen naar de website van de gemeente Bronckhorst. Een actueel overzicht van alle verordeningen vindt u via deze link.

Taakveldenrekening

Naast de jaarstukken 2020 stelden we de taakveldenrekening 2020 op. Hierin geven we een nadere duiding op de cijfers en de verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie over 2020. Het is mogelijk om vanuit de financiële overzichten per programma ('Wat heeft het gekost') en vanuit bijlage 4.1 door te klikken naar de taakveldenrekening.

Controleverklaring

De accountant beoordeelt de jaarstukken en controleert of de baten en lasten rechtmatig tot stand zijn gekomen. De controleverklaring en het opgestelde rapport van bevindingen bieden we afzonderlijk aan de raad aan.

Goed om te weten

  • De jaarstukken zijn als pdf-bestand doorklikbaar (de inhoudsopgave en de onderstreepte woorden of zinnen), wat navigeren naar onderliggende stukken en bladeren eenvoudiger maakt. Terug naar waar u was, gaat het snelst met de toetsencombinatie Alt + pijl links. Deze jaarstukken zijn ook online, als website, beschikbaar. Dit geeft veel mogelijkheden voor het doorklikken naar beleidsstukken en websites. De betekenis van afkortingen wordt via een mouse-over getoond (stippellijn onder de afkorting). Het is mogelijk om vanuit de financiële overzichten door te klikken naar de taakveldenrekening waar we de financiële toelichting per taakveld geven.
  • In de financiële overzichten bij ‘Wat heeft het gekost?’ staat bij de saldoregel een ‘+’ voor baten of overschotten en een ‘-‘ voor lasten of tekorten.
  • In de overige overzichten staat in het onderschrift vermeld wat een ‘+’ of ‘-‘ betekent.
  • De cijfers in tabellen, grafieken en opstellingen in deze jaarstukken staan in euro's maal 1.000 en zijn afgerond tot het dichtst bijzijnde duizendtal, tenzij anders vermeld.