iconOver ons beleid lokale heffingen

Als gemeente zijn we beperkt in de soorten belastingen die we mogen heffen. Lokale heffingen bestaan uit 2 soorten belastingen:

  • Ongebonden belastingen: dit zijn algemene dekkingsmiddelen. Hier staat geen aanwijsbare tegenprestatie tegenover. Besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak.
  • Gebonden belastingen: dit zijn geen algemene dekkingsmiddelen. Hier staat een aanwijsbare tegenprestatie tegenover. Denk aan leges rijbewijzen of afvalinzameling en -verwerking.

De kosten van onze dienstverlening berekenen we door in de tarieven zoals vastgelegd in onze Financiële verordening Bronckhorst. Voor de inzet van ondersteunende diensten (overhead) hebben wij bij de gebonden heffingen een opslagpercentage van 70% (2019: 68%) op de ingezette arbeidsuren meegenomen.

We hebben de volgende gemeentelijke belastingen geheven:

Ongebonden heffingen

Gebonden heffingen

Forensenbelasting (art. 223 Gemeentewet)

Onroerende- zaakbelastingen (art. 220 t/m 220i Gemeentewet)

Reclamebelasting (art. 227 Gemeentewet)

Toeristenbelasting (art. 224 Gemeentewet)

Afvalstoffenheffing (art. 15:33 Wet milieubeheer)

Begraafrechten (art. 229 Gemeentewet)

Rioolheffing (art. 228a Gemeentewet)

Leges en rechten (art. 229 Gemeentewet)

De opbrengsten van de gemeentelijke heffingen vallen gedeeltelijk in (deel)programma's (gebonden belastingen) en gedeeltelijk in de algemene dekkingsmiddelen (ongebonden belastingen).

We ontwikkelen de tarieven volgens ons coalitieakkoord 2018-2022 ‘Gewoon doen'

Wij hebben beleid over lokale belastingen en kwijtschelding. Dit beleid staat in onze belastingverordeningen en beleidsregels. Daarbij werken wij vanuit de uitgangspunten van ons coalitieakkoord 2018-2022 ‘Gewoon doen’:

  • We leggen niet meer lasten bij de inwoners neer dan aantoonbaar noodzakelijk is.
  • We indexeren de opbrengsten (in 2020 met 1,4%).

We compenseren de OZB-lasten (Onroerendezaak) voor maatschappelijke organisaties

Om belemmeringen voor maatschappelijke initiatieven tegen te gaan, krijgen de organisaties, op grond van de Compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten gemeente Bronckhorst, op aanvraag de OZB weer terug van de gemeente. Hiervoor is jaarlijks € 70.000 beschikbaar. Er is € 71.000 uitgekeerd aan 61 maatschappelijke organisaties (69 organisaties in 2019). Het verschil hebben we binnen bestaande budgetten van Programma 1 Zorg en ondersteuning opgelost. De evaluatie van de regeling is gestart, de afronding daarvan verwachten we in 2021.

We stellen de belastingverordeningen vast

De invoering, wijziging of intrekking van lokale heffingen regelen we via de jaarlijks vast te stellen verordeningen. In november 2019 hebben we dit voor 2020 gedaan over het merendeel van onze heffingen. De verordening Afvalstoffenheffing is gelijk met het Afvalplan in oktober 2019 vastgesteld. De verordeningen voor reclamebelasting veranderen niet ieder jaar en kwamen dus niet in november in de raad. De meest recente verordeningen voor reclamebelasting zijn vastgesteld in maart 2019 (kernen) en april 2019 (industrieterrein Zelhem).

GBTwente voert de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) uit en heft en int de belastingen

De taxatie, heffing, aanslagoplegging en invordering van de gemeentelijke belastingen en de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken doet Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente). Vanaf 2021 loopt de volgende termijn van 5 jaar binnen de contractperiode van 10 jaar. Het besluit tot voorzetting van het contract hebben we al in december 2019 genomen. In 2020 is de aandacht gericht geweest op de actualisatie van de contractartikelen. Vaststelling van diverse aanpassingen doen we begin 2021.

We hebben op belastinggebied maatregelen getroffen voor de gevolgen van het cornavirus voor ondernemers

Vanuit GBTwente zijn de ondernemers actief gewezen op de mogelijkheden van uitstel van betaling, automatische incasso of andere betalingsregelingen. Voor de toeristenbelasting is aanvullend beleid ingezet.

In de tabel hieronder leest u de ontwikkeling in de opbrengsten. In de kolom begroting staan de cijfers zoals die zijn opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen in de Programmabegroting 2020-2023. De kolom na wijzigingen presenteert de cijfers na vaststelling van de belastingverordeningen voor het jaar 2020.

Opbrengsten belastingen en rechten

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijzigingen

Rekening 2020

Forensenbelasting

69

53

53

68

- Onroerendezaakbelastingen eigenaren woningen

5.022

5.025

5.119

5.108

- Onroerendezaakbelastingen eigenaren niet-woningen

1.599

1.609

1.650

1.636

- Onroerendezaakbelastingen gebruikers niet-woningen

931

928

969

952

Onroerendezaakbelastingen totaal

7.552

7.562

7.738

7.696

Reclamebelasting

114

114

114

143

Toeristenbelasting

286

260

205

246

Afvalstoffenheffing

2.554

3.878

2.865

2.629

Baatbelasting

4

-

-

-

Begraafrechten

140

140

140

135

- Rioolheffing woningen

4.079

4.127

4.127

4.145

- Rioolheffing niet-woningen

424

418

418

447

Rioolheffing totaal

4.503

4.545

4.545

4.592

- Leges titel 1: Algemeen

459

401

401

389

- Leges titel 2: Fysieke leefomgeving

874

737

737

986

- Leges titel 3: Europese dienstenrichtlijn

-

-

-

-

Leges totaal

1.333

1.138

1.138

1.375

Totaal

16.556

17.690

16.797

16.884