iconOver ons beleid lokale heffingen

We heffen gebonden en ongebonden belastingen

Als gemeente zijn we beperkt in de soorten belastingen die we mogen heffen. Lokale heffingen bestaan uit twee soorten belastingen: 

Ongebonden belastingen: dit zijn algemene dekkingsmiddelen. Hier staat geen aanwijsbare tegenprestatie tegenover. Dus besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak. 

Gebonden belastingen: dit zijn geen algemene dekkingsmiddelen. Hier staat een aanwijsbare tegenprestatie tegenover. Denk aan leges rijbewijzen of leges afvalinzameling en -verwerking. 

We heffen de volgende gemeentelijke belastingen:

Ongebonden heffingen

Gebonden heffingen

Forensenbelasting (art. 223 Gemeentewet)

Onroerendezaakbelastingen (art. 220 t/m 220i Gemeentewet)

Reclamebelasting (art. 227 Gemeentewet)

Toeristenbelasting (art. 224 Gemeentewet)

Afvalstoffenheffing (art. 15:33 Wet milieubeheer)

Begraafrechten (art. 229 Gemeentewet)

Rioolheffing (art. 228a Gemeentewet)

Leges en rechten (art. 229 Gemeentewet)

We hanteerden vaste uitgangspunten

We berekenen de kosten van dienstverlening door in de tarieven (Financiële verordening Bronckhorst). Ter dekking van ondersteunende diensten (overhead) hanteerden we voor   de gebonden heffingen op begrotingsbasis een opslagpercentage van 73% op de loonkosten (percentage overheadkosten/ totale loonkosten). De opbrengsten van de gebonden belastingen vallen in (deel)programma’s. De opbrengsten van ongebonden belastingen vallen in de algemene dekkingsmiddelen. Het beleid over lokale belastingen en kwijtscheldingen staat in onze belastingverordeningen en beleidsregels.  

We pasten vanuit de uitgangspunten van het coalitieakkoord het volgende toe: 

  • We leggen niet meer lasten bij de inwoners dan noodzakelijk.
  • We indexeren de opbrengsten (in 2023 met 3%). 

We compenseerden de OZB-lasten voor maatschappelijke organisaties

Organisaties krijgen op aanvraag de Onroerendezaakbelasting (OZB) weer terug van de gemeente op grond van de Compensatieregeling Onroerendezaakbelasting maatschappelijke objecten gemeente Bronckhorst. We keerden in 2023 € 68.000 uit aan 61 maatschappelijke organisaties, net als in 2022. 

We stelden de belastingverordeningen vast

De invoering, wijziging of intrekking van lokale heffingen regelen we via de jaarlijks vast te stellen verordeningen. Dit deden we in november 2022. In de begrotingsvergadering van november 2022 legde de raad daarvoor het beleid vast. Een uitzondering waren de verordeningen voor reclamebelasting (kernen en industrieterrein Zelhem). Deze veranderen niet ieder jaar en kwamen dus niet in november 2022 in de raad. Dit spraken we zo af met de ondernemers. Voor de vaststelling van de verordeningen 2024 in november 2023 werd een verordening reclamebelasting aangepast. 

GBTwente voert de WOZ uit en heft en int de belastingen

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente) voert de taxatie, heffing, aanslagoplegging en invordering van de gemeentelijke belastingen uit. Het GBTwente beoordeelt ook kwijtscheldingsverzoeken. De contractperiode loopt van 2021 tot en met 2025. De kosten van GBTwente werden fors hoger dan begroot door de loon- en prijsstijgingen (samen 8%) en de bezwaren (€ 104.000 N). 

In deze tabel leest u de (werkelijke) opbrengsten per jaar.

Opbrengsten belastingen en rechten

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijzigingen

Rekening 2023

Forensenbelasting

60

67

67

64

- Onroerendezaakbelastingen eigenaren woningen

5.767

5.838

5.838

5.805

- Onroerendezaakbelastingen eigenaren niet-woningen

1.601

1.617

1.617

1.667

- Onroerendezaakbelastingen gebruikers niet-woningen

977

988

988

1.012

Onroerendezaakbelastingen totaal

8.344

8.444

8.444

8.484

Reclamebelasting

141

125

125

140

Toeristenbelasting

504

340

340

329

Afvalstoffenheffing

3.969

3.680

3.680

3.602

Begraafrechten

157

163

163

150

- Rioolheffing woningen

4.048

4.052

4.225

4.176

- Rioolheffing niet-woningen

403

444

459

423

Rioolheffing totaal

4.451

4.496

4.684

4.599

- Leges titel 1: Algemeen

477

358

358

496

- Leges titel 2: Fysieke leefomgeving

1.307

1393

1393

1.485

- Leges titel 3: Europese dienstenrichtlijn

0

0

0

2

Leges totaal

1.784

1.751

1.751

1.983

Totaal

19.411

17.316

17.504

19.351